Search form

Romanam 12:3

3Tura Yus wína pengker awajtusu asa: Wina chichamur etserkata turutin asamtai, wisha atumin tajarme. Atumka nangkamrum: Wikia chikich ainaun nangkamasnak pengkeraitjai tuuka nintimrairap. Antsu tupin nintimsaram Yus: Wína nekasampita turuttiaram turamin asamtai, nu takatcha takakmastatji, titinuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index