Search form

Romanam 14:4

4Atumka chikich aintsu inatiri pachisrum: ¿Inatiram tenap umirtamtsui titinkitrum? Atsa, nuka tichamnamnawaitrume. Antsu inakratin ni inatirin pachis: Wina pengker umirtawai, turachkusha pengkerka umirtatsui, ningki titinuitai. Tura asamtai ii Apuri Cristosha: Nekasar pengker pujusarti tusa, ningki ni inatiri ainaun nintimtikratnuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index