Search form

Romanam 15:30

30Yatsur ainautiram umaarutirmesha, ii Apuri Jesucristonu asakrumin, tura Yuse Wakani: Aneenisrum pujustaram tusa, iin yainmaktin asamtai, tuke inaitsuk winasha Yusjai yainkataram. Tura wína pachittsaram Yus nukap seatritaram tajarme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index