Search form

Romanam 15:5-6

5-6Yuska ii Apuri Jesucristo Apaachirintai. Tura asamtai mash metek nintimsaram ii Apuri maaketai titaram. Yus: Wína miatrusrumek umirtuktaram, tura pengker nintimsaram pujustaram tusa iin nintimtikramji. Tura asamtai Cristo Jesús pujumia nunisrumek, mash metek pengker nintimtunisrum pujustaram tusa wakerawai. Yus tu pujustaram tusa atumin yainmakarti.

Uwemratin chicham judíochu ainamunam etserkamuri

7Cristo Yusen pengker awajsatas iincha pengker awajtamsamiaji. Tura asamtai atumsha nunisrumek chikich ainaujai pengker awajnaisataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index