Search form

Romanam 7:4

4Yatsur ainautiram umaarutirmesha, atumka Cristonu asaram: Nuwa aishri jakamtai pachiatsua nunisrumek Moisésa chichamengka pachischatnuitrume. Cristo jaka nunia jakamunmaya nantakin asamtai, iikia Cristojai tsaningkiar Yus wakera nunisrik angkan Ni umirkatnuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index