Search form

Romanam 7:6

6Yaanchuik Moisésa chichamengka umirkachu asar shamakur: Tuke wait wajaktinuapitji tu nintimnuyaji. Antsu Cristo jarutramkau asamtai, yamaikia Cristojai jakar nantaknua nunisrikitji. Tura asar yamaikia arut chicham yaanchuik aarmawa nuka nintimtsuji. Antsu Yus ni Wakanin ii nintin engketramau asamtai, yamarma nunisrik Yuse wakeramuri umirkatasar angkan pujaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index