Search form

Romanam 8:12-13

12-13Yatsur ainautiram umaarutirmesha, atumi namangke wakera nu umirkurmeka tuke jakatniunam wetinuitrume. Antsu Yuse Wakani atumin pujurtamkurmin, atumi namangke wakera nu nepetkarmeka, tuke Yusnum iwiaaku pujustinuitrume. Tura asamtai iikia ii namangke wakeramuringkia yamaikia pengké umirkashtinuitji.

14Yuse Wakani umirin ainautikia mash Yuse uchiri ainiaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index