Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl krɛkrɛ 5

Nyamel ab ɛm eci nfaci ɛdŋn

1Wɛl am iri usu a fɛŋ ekʼↄny ecʼaraŋn a, nfaci ij owi nyam in anŋ, ɛtŋ low ikŋ a, in el low ŋuŋ kↄ kↄ kↄ eke Nyam any uwm ɛsɛl ecʼaraŋn bↄbↄ yɛji in anm. Ɔny ɛm ecʼɛgŋ nyam in am ɛrum ow ɛs ɛy ab. 2Ɔny, low nɛnɛ na am ok ↄny ntotŋ! Sos nana ow it eke ow kʼↄwr ↄny es; ɛgŋ nɛnɛ na, ow it eke ki kokr elel eke ↄtur eke ki kokr bake ógŋn in ↄny ecʼaraŋn a! 3Ɛm ecʼa, eke mʼanŋ kpekpe yɛji, abŋ ɛm a mʼanŋ ↄny ab. Ow ↄŋ ɛgŋ a eke kok low nɛnɛ a, mi jɛj in owi mʼok godʼɛtŋ, ɛsɛ ɛbɛn ↄny ecʼaraŋn cɛ ɛm anŋ af. 4Àsr luku Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu e nin ɛm, mʼow mʼanŋ ↄny ab abŋ ɛm. Ke ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼabusu ab ab, 5ócr ɛgŋ ikŋ na ɛlul Satan abu ɛm eke li kʼij gbre in e sos megl ab ɛm, yecʼɛtŋ ke in e liy a ɛ́ŋn sel, lɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow ow a.

6Sica ↄny, eke am ɛwr sos ke ↄnyn low ↄbr! Ɔny, uwr elel eke lijru tɛl cɛ bʼↄŋ farin a nimum inŋ ab any; 7ↄnyn sikpl e lijru sig a ocr es, ke éel agŋ ekʼayl. Ɛbɛn a bʼow anŋn ɛsɛ futufutu owr eke wɛl kok ke lijru anm ɛm ab af, aŋke Nyam yↄyↄg ↄny es ɛtŋ Krist ecʼegb waw e luw a anŋ ɛsɛ ɛy e Pak e licɛbli ab af. 8Ow sosiɛm, si kókr Pak a futufutu eke lijru anm ɛm lele ɛrm ekʼayl ke ij nawrɛ ab. Si kʼíjr futufutu eke wɛl kok lijru sig ab a ij, lijru ekʼel ów eŋuŋ lele ɛrm suŋ ab ecʼa.

9Ɛm e lɛl a eke mʼikŋ anym mʼawŋ ↄny ab ɛm, mi nↄn eke kʼↄ́nymn mɛcrer agŋ a eke bʼij nfaci ab ab. 10Gbɛkↄ lɛl ab ɛm a, mi dadm ↄny eke ki kpabr es wus ecʼagŋ a fɛŋ e lís! Nawrɛ, agŋ anŋ eke bʼij nfaci, bʼerur os owi nↄnↄ, bʼɛju agŋ eb ob ij, ke bʼigŋ sinyam yadŋ nuŋ. Blel ow el agŋ amua ana, ke wus na af kʼŋgbroŋn nimum nimum a! 11Njaŋ, mʼerur cɛ e mi ki dad ↄny eke kʼↄnymn mɛcrer agŋ a eke bʼij nin ekʼel Krist ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, ke bʼij nfaci, bʼiy mil, bʼigŋ sinyam yadŋ nuŋ oglog bi cak ɛl lawlɛl a. Agŋ a eke bʼɛgŋ mar afŋn es oglog bʼɛju agŋ eb ob ij a, kʼùsr abu agŋ nɛnɛ ab, kʼìjr ob bↄbↄ yɛji!

12-13Tasi ɛm a, kↄ ɛm ow it eke mi ki jɛj agŋ a ekʼubm Nyam nawrɛ a e low mʼok ee? Ɛl ecʼa, Nyam anake bʼow jɛj ɛl owi ok a. Ɔny, agŋ a ekʼel ↄny ecʼaraŋn ecʼagŋ a e low ki jɛjr okr. Nyam Lɛl dad ninɛ: Ògŋn ɛgŋ ŋuŋ ↄny ecʼaraŋn a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index