Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl krɛkrɛ 6:11

11Lɛgŋ sig ɛm a, nɛnɛ anake ↄny ɛm ecʼagŋ bɛb anŋ a. Gbɛkↄ ɛy e Nyam a yↄyↄg ↄny e sikpl ab es, lʼayal ↄny eke kʼir ɛb in ab, nʼↄŋ ↄny eel nyim nyim in ecʼany af. Ɛtŋ ów amua fɛŋ, ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist e nin ɛm lele Abŋ Lala ab ecʼabusu ɛm li kok.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index