Search form

Jan e lɛl krɛkrɛ 3

1Ɛ̀kan erur ligbɛl eke ɛy Ɛs Nyam ɛlu ↄkm ɛy e lís, bake ɛsŋ ɛy in ecʼey. Ɛtŋ nawrɛ tasi sʼel. Eke wus uwm ɛy any, ke lʼuwm ɛy Ɛs yɛji any ana. 2Erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, sica sʼel Nyam ecʼey, ɛtŋ elel eke si kʼanŋn a, ow kʼɛym ↄkm; kↄ sʼuw any eke lɛgŋ eke Krist bʼow ɛwl ow a, si bʼow sʼɛknʼn gbeŋ, ɛtŋ si bʼow sʼanŋ ɛsɛ in af. 3Ɛgŋ ekʼam eku ↄmn ɛm low akpasu na Krist ɛm a, am ayal sos ɛsɛ elel eke Krist in obi ayl ab af.

4Ɛgŋ fɛŋ eke bi kok sikpl a ↄb ol es, sikpl e kok el ol es ↄb. 5Kↄ ↄny uwr any eke Jesu Krist ow ekʼↄny sikpl oc es, ɛtŋ in ɛm sikpl kaka anm. 6Ow sosiɛm, ɛgŋ eke bʼokr af in ab a, nʼam kokm sikpl owi ij; ɛgŋ eke bi kok sikpl a, ɛknmʼn ɛtŋ uwmʼn any yɛji.

7Ɛm ecʼey, ke ɛgŋ kaka kʼɛ́jum ↄny. Ɛgŋ eke bi kok low nɛnyɛmbri nyam a, lʼel nɛny nyam ɛs, ɛsɛ elel eke Jesu Krist in obi el nɛny nyam ɛs ab af. 8Ɛgŋ eke bi kok sikpl a, lʼel agn eci, aŋke godʼɛtŋ agn el sikpl ɛs. Na sosiɛm anake Nyam ecʼIy ow yecʼɛtŋ ke ni ŋúŋn agn e juma a.

9Ɛgŋ ekʼanŋ Nyam ab a, nʼam kokm sikpl owi, aŋke Nyam ecʼodad a anŋ in ɛm ɛsɛ egb eke wɛl ewl af. Lʼↄtum eke li ki kok sikpl owi ij aŋke lʼel Nyam ecʼiy. 10Kin low yecʼɛm eke wɛl bʼuw Nyam ecʼey lele agn ecʼey ab any a: ɛgŋ ekʼam kokm low nɛnyɛmbri nyam, ke ɛmɛny érurm lisijim yɛji a, lʼelm Nyam ecʼiy.

Ɔ̀nyn erur ɛsɛ Jesu af

11Tasi ɛm a, kin yecʼeke wɛl dad ↄny irir kpↄkpↄ ɛm ɛtŋ a: ke sʼérurir ɛy ↄfr. 12Si kʼót Kayɛn ekʼagn Low ŋuŋ ɛs ↄŋ ibi lisijim ab es. Ɛtŋ kↄ bla sosiɛm lʼibi ow ee? Eke in ecʼów e li bi kok a ákplm ke lisijim ecʼa bʼakpl a sosiɛm.

13Agŋ lisijimɛl, ow kʼíti ↄny any eke wus bʼifn ↄny. 14Ɛy sʼuw any eke sʼubr luw ɛm sʼɛy owr anŋ ɛm, aŋke si bʼerur ɛy lisijimɛl. Ɛgŋ ekʼↄnym erur a, nʼanŋ luw ɛm. 15Ɛgŋ eke bʼifn lisijim a, lʼel ɛgŋ ibiu, ɛtŋ uwr any eke ɛgŋ ibiu, sel ekʼↄnym uwr a anm in ɛm.

16Kin elel eke sʼuw erur any: Jesu Krist oc in e sel a ↄŋ ɛy; ow it eke ɛy yɛji si kʼoc ɛy e sel sʼↄŋ ɛy lisijimɛl. 17Ekʼɛgŋ nyam ↄny ob, ɛtŋ lʼɛkn lisijim ekʼanŋ es abur ɛm, ɛtŋ lʼikŋm ow sↄrŋ a, ke ayaf Nyam ecʼerur a anŋ in ɛm ab ee? 18Ɛm ecʼey, eke si bʼerurir ɛy ↄfr a, ke sʼↄtu eke si kʼɛlumnin abu, ke ow kʼélm anm af e dad ɛm sↄny.

19Eke si bʼerurir ɛy ↄfr, si bʼow sʼuw any eke sʼanŋ Nyam ekʼel low nawrɛ ɛs ab, ɛtŋ si bʼow sʼↄny ɛrm es ɛy in ecʼany af. 20Ekʼɛy ecʼɛrm a bʼↄb ɛy low, ke Nyam agb akm ɛy ecʼɛrm a, ɛtŋ in lʼuw low fɛŋ any.

21Erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, eke sica ɛy ecʼɛrm a ↄbm ɛy low ij a, ke sʼↄny ɛrm es ɛy Nyam ecʼany af. 22Ob kaka fɛŋ eke si bʼibrmʼn a, li bʼow nʼↄŋ ɛy, aŋke si bʼↄsu in e sol a, ɛtŋ si bi kok yeci ekʼakplʼl sos ɛm a.

23Ɛtŋ kin in ecʼol eke nʼam ↄŋ ɛy: sʼúb Jim Jesu Krist nawrɛ, ke sʼérurir ɛy ↄfr. 24Ɛgŋ eke bʼↄsu Nyam e sol a, okr af in ab ɛtŋ Nyam yɛji anŋ in ab. Ɛtŋ in ecʼAbŋ eke nʼↄŋ ɛy ab ɛm, sʼuw any eke nʼanŋ ɛy ab.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index