Search form

Timote e lɛl krɛkrɛ 4

Agŋ eke bʼoc ów yadŋ yɛgmn agŋ low

1Abŋ Lala dad ɛrum mar ninɛ: sɛgŋ es abal el ɛm a, agŋ bɛb bʼow igŋ ɛl ecʼↄmn a ɛlu es, ke ús sow tutr yadŋ lele low yɛgm eke bʼanŋ abŋ eŋuŋ ɛm ow a jam. 2Agŋ ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl lel ayadŋu ab bʼow irmn ɛl. Agŋ amua, el agŋ eke Nyam owi am dadm low kaka, ke ɛl e sow tutr a anŋ ɛsɛ ob eke wɛl oc lowi gbagba ɛwr mɛny af. 3Agŋ amua ɛl eci low yɛgm ab ɛm bʼow dad ekʼow itm ekʼagŋ kʼɛbirir, -li bʼow -lʼɛdŋn mob bɛb eke wɛl bʼij a. Kↄ Nyam kok ob ij amua yecʼɛtŋ ke agŋ a ekʼub nawrɛ, ke uw low nawrɛ any a, ↄ́ŋʼn bia ke íj. 4Ob fɛŋ eke Nyam kok a akpl; kaka anm ɛm eke wɛl kʼigŋ ɛlu es, gbɛkↄ bʼeb a kʼↄ́pim eke kʼɛlu Nyam bia, 5aŋke Nyam odad lele Nyam ŋↄŋn ab bʼↄŋ ob fɛŋ el nimamn Nyam ecʼany af.

Él Krist e juma kok ɛs mamn

6Eke bʼoc low yɛgm na ɛlu ↄkm agŋ lisijimɛl ɛm, bʼow el Jesu Krist e juma kok ɛs mamn, ɛtŋ bʼow yɛgm ekʼↄmn e sodad ebl a lele low yɛgm tasi a ekʼɛŋn Abŋ ɛm a, bʼiyrʼŋ lok. 7Gbɛkↄ ìgŋ sawl odad eke low kaka anm ɛm ke ókrm af ↄmn ab a ɛ̀lu es, ke ↄ́tur sos akŋm Nyam ab ŋ ecʼɛb ir ɛm. 8Sos ↄtur sos megl af ecʼa el low akplu, kↄ low tɛl ɛm cɛ. Kↄ Nyam ecʼakŋm ab a el low ekʼakpl low fɛŋ ɛm, aŋke ow bʼↄŋ ɛy sʼir ɛb Nyam ab yɛfɛnyna ɛm ɛtŋ ow bʼɛwar ɛy lɛgŋ anym ɛm ecʼɛb ir a. 9Na el odad ebl tasi ekʼit eke agŋ fɛŋ kʼɛgŋ eb. 10Tasi ɛm a, sʼam ij gbre si kok juma ɛtŋ sʼam atr sos es, aŋke sʼoc ɛy e low ↄmn sʼɛlu Nyam ekʼanŋ owr ke el agŋ fɛŋ e Sↄg Ɛs ab ɛm, ab brobro agŋ a ekʼub nawrɛ a. 11Kin ów eke kí dad ke yɛ́gm agŋ.

12Kì yɛb ɛgŋ kaka kʼiirʼŋ es aŋke el ŋgbafrɛli sosiɛm; kↄ èl agŋ ekʼub nawrɛ a e sɛwl: ŋ e sodad ebl ɛm, es an ɛm, erur ɛm, ↄmn ɛm lele ŋ e lala el tasi ɛm ab. 13Gbuŋ ke mʼów a, àt any awl Nyam e Silɛl a dedeku ecʼany af, ↄm ɛl ów ke yɛ́gm ɛl low. 14Kʼìjl Nyam ecʼob ap a ekʼↄny anŋʼŋ ɛm ab es, yecʼa ekʼɛŋn lɛgŋ a eke ŋ e Nyamel ab ɛm e kokoba ↄb ɛsɛl dad ow e low, ke agŋ ekpekp a atʼŋ abu nuŋ a. 15Àt any kok ów amua fɛŋ, òcr ŋ sosi nimum ɛlu juma eke wɛl abulʼŋ ab ɛm, yecʼɛtŋ ke agŋ a fɛŋ ɛ́kn ŋ ecʼanym imn a. 16Ɔ̀sur ŋ sosi lele ŋ e low yɛgm ab ab. Ìnym es kikri ow af. Tasi ɛm a, eke bi kok ɛbɛn, bʼow ebr ŋ sosi ɛlu es ɛtŋ bʼow eb agŋ a eke bʼiri ŋ e sodad a yɛji.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index