Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 1

Ɛsŋn

1Ɛm Pↄl, mʼel Jesu Krist ecʼɛrm ɛs aŋke Nyam erur. Ɛy lisijim Timote ab e nin ɛm, mʼam awŋ Nyamel ekʼanŋ Korɛnt a lele Nyam ecʼagŋ a fɛŋ ekʼanŋ Akayi nimum ab a lɛl na.

2Ke Nyam ɛy Ɛs lele Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ab ɛ́dŋ ↄny ↄwrↄ ke ↄ́ŋ ↄny ɛrm es ɛy!

Pↄl am ↄŋ Nyam bia

3Si kↄ́klm Nyam ekʼel ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼƐs a! Lʼel ɛgŋ Ɛs ekʼij gbreŋgbi sↄrŋ ikŋ ɛm ɛtŋ lʼel Nyam eke bʼatr ɛy sos es low low fɛŋ ɛm. 4Li bʼatr ɛy sos es ɛy e ses babur fɛŋ ɛm, yecʼɛtŋ ke ɛy yɛji sʼátr agŋ ekʼam ij gbre a sos es. Ɛtŋ ɛbɛn a, si bʼↄŋ ɛl yecʼa eke ɛy obi yɛji si bʼeb Nyam ogŋ a. 5Tasi ɛm a, elel a eke si bʼij gbre nↄnↄ Krist e nin a ecʼa, ɛbɛn nɛnyɛmbri nyam si bʼɛŋn sos es atr nↄnↄ in ɛm. 6Eke sʼanŋ es abur ɛm, ke ↄny e sos es atr lele ↄny e sↄg ab eci. Eke sʼam ɛŋn sos es atr, ke ↄny e sos eke si kʼatr ↄny es ɛ́gŋn gbre nɛnyɛmbri nyam a eke sʼam ij ɛsɛ ↄny af a ebr eci. 7Sʼↄny ↄmn tasi ɛy ɛm eke si bi tutr ↄny e lís owi a, aŋke sʼuw low nyam any: ekʼam ijr gbre ɛy ab a, ↄny yɛji sos es atr eke sʼɛŋn a el ↄny eci.

8Agŋ lisijimɛl, ow it e kʼuwr any eke Azi wus af a, sʼɛgŋ gbre ijr ɛgbɛl nↄnↄ sʼeb, gbre ijr ekʼɛl e leg a agb afŋn ɛy e lɛc ab es, toŋ ke sʼirmn owr anŋ ecʼↄmn fɛŋ. 9Ɛtŋ ɛy obi yɛji sʼuw any tasi eke si bʼow sʼuw. Ɛbɛn a, si kʼↄtum sʼocm ɛy ecʼↄmn sʼɛlum ɛy obi ɛm ij, kↄ Nyam eke bʼigbm agŋ luw ɛm a sↄny coco ɛm si kʼoc sʼɛlu. 10Nyam anake ↄny oc ɛy es luw na ɛm a ɛtŋ ɛmɛny li bʼow nʼↄny lʼoc ɛy es. Ɛɛ, sʼↄny ↄmn in ɛm eke ɛmɛny li bʼow nʼↄny lʼoc ɛy es. 11Ɔny yɛji, eke bi ŋↄŋan Nyam ↄŋn ɛy, ke abu ɛlumn ɛy a. Ɛtŋ si bʼow sʼɛŋn bibm Nyam ɛm, agŋ nↄnↄ eci ŋↄŋn a sosiɛm. Ɛtŋ na sosiɛm agŋ nↄnↄ bʼow ↄtu ↄŋ Nyam bia ɛy eci.

Pↄl itŋn in ecʼusu im ecʼów a eke li bɛbm a

12Eke low nyam anŋ eke kʼↄŋ ntotŋ ok ɛy, ke ɛy ecʼów tutr a ecʼów eke ókm ɛy af a. Nʼam dad ɛy tasi eke si kok low ɛlum ɛm lele nɛnyɛmbri nyam ɛm ab agŋ fɛŋ ab, ab brobro ↄny e lís. Na low ekʼanŋ Nyam ogŋ ow, Nyam eci ɛrm mamn a anake nyimn ɛy a, kↄ ow elm agŋ e sɛwr a gbɛ. 13-14Tasi ɛm a, awal yecʼa eke si nↄn ɛy e silɛl ab ɛm a, irir ɛtŋ si lↄlam ↄny low kaka es ɛm yogŋ. Low nyam gbɛ anŋ eke irimn okm ↄny es sos ɛm, kↄ mʼam ↄny ↄmn eke ow bʼow ok ↄny es sos ɛm tasi: lɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu bʼow ow a, ntotŋ bʼow ok ↄny ɛy eci, ɛsɛ elel eke ɛy yɛji ow bʼow ok ɛy ↄny ecʼab af.

15-16Eke mʼuw ↄny eci ntotŋ ab any tasi a, mi bɛbm eke mi kʼikŋ anym mʼɛc ↄny ogŋ a, ke mʼanŋ yogŋ mʼim Maseduan, ba ɛm e mɛny ɛwl ow ɛm a, ke mi gbár es ↄny ogŋ yogŋ. Ɛbɛn a, ow bʼow ↄŋ ↄny abusu kokr sos ɛm iŋn sakp yony ɛtŋ bʼow ɛlumnʼm abu mʼim Jude. 17Eke mi bɛbm low na a, kↄ mi tutrm ów ee? Oglog eke mi bi bɛbm ów a, kↄ ɛm obi ecʼerur a eke mi ki kok a sosiɛm mi bʼɛgŋ “ɛɛ”, ke ɛmɛny mʼítŋn mʼɛsɛ “njaŋ” ee? 18Mʼam eb Nyam daŋku, odad eke sʼam dad ↄny a, elm “ɛɛ” lele “njaŋ” ab. 19Silas, Timote lele ɛm ab, sʼↄb ↄny Nyam Jim Jesu Krist ecʼamani a. Ow akpl ke úwr any eke Jesu elm “ɛɛ” lele “njaŋ” ab, kↄ sɛgŋ fɛŋ “ɛɛ” cɛ li bʼel. 20Tasi ɛm a, Jesu el ów a fɛŋ eke Nyam ɛwar ɛy ɛw es a eci “ɛɛ”. Ɛtŋ Jesu ɛm anake si bi dad ɛy eci “amɛn” a, ke si bi kↄklm Nyam ecʼanygbɛl a. 21Nyam in obi anake bʼↄŋ ke ↄny lele ɛy ab, si bʼↄny lɛc Krist ɛm a. In anake li sↄsum lʼot ɛy, 22ke lʼɛw ɛy in e mɛny ɛwr a ekʼam yɛgm eke sʼel in ecʼa af a. Lʼoc Abŋ Lala lʼɛlu ɛy ɛrm ɛm, eke kʼel aja a eke li bʼow nʼↄŋ ɛy a eci asmanu.

23Bla sosiɛm ɛtŋ mi kʼɛwlm mi kʼowm Korɛnt ee? Mʼam eb Nyam daŋku, lʼuwʼm any ɛtŋ lʼuw any eke mʼↄnym yadŋ. Mi kʼowm, aŋke mʼerurm eke mi kʼijr ↄny gbre. 24Sʼↄlm eke si kʼↄŋ ↄny low lɛc ɛm ubr nawrɛ. Tasi ɛm a, ijr lɛc ↄmn ɛm, gbɛkↄ sʼam erur eke si kʼokr af si kok juma ↄny e sos ɛm iŋn a eci.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index