Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm int

Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any

Ɛrm ɛs Pↄl ij akpo nyahan Efɛs ɛb ɛm, in e sakp nyahan ɛm ecʼusu im ab ɛm, ɛc a eke li bʼɛc susu susu nʼam ↄb Amani Mamn eci kokoba a. Yogŋ anake ni nↄn krɛkrɛ ɛm Korɛnt e lɛl a nʼawŋ Nyamel ekʼanŋ Korɛnt a. Eke ow ibn tɛl a, wuwal owi ɛy Efɛs ɛb ab ɛm, toŋ Pↄl tɛl cɛ ke írmn in e sel a (Ob Kok 19; 2 Korɛnt 1.8-10).

Ow e jam a, Timote anŋ Korɛnt ow lele amani eŋuŋ ab eke ɛm bubr owi a in anŋ cɛ ɛtŋ nyimn ɛsɛl bɛb in am cacak ow. Ow ↄŋ Pↄl in obi im yogŋ ɛtŋ ↄm ɛl ów eke -li kʼitŋn es an. In ecʼim na eke nʼim nʼam ɛkn wɛl ab ɛm anake Nyamel ab ɛm ecʼidr ɛs nyam kokʼr ɛ́s, ↄwrʼr sos es a (2.5-11; 7.12). Low na nuŋ af, Pↄl ɛwl kpra im Efɛs ɛtŋ ni nↄn lɛl ɛjeci nyam sos es ↄw nↄnↄ ab (2.4; 7.8); Tit anake oc lɛl a im a, kↄ lɛl ikŋ a, yɛfɛnyna ɛm a, sʼuwm usu nuŋ nyam ekʼow ɛy ab any. Ow e jam a, Pↄl ŋgboŋ Efɛs ɛtŋ us ejagb aam Korɛnt, gbɛkↄ lʼɛcr Maseduan eci eke li kʼɛkn Sinyamel ekʼanŋ Filip ɛb ɛm lele Tesaloni ɛb ɛm ab a. Yogŋ, lʼↄbr Tit (7.5-6) ekʼism amani amamn ab eke lɛl es abal el a in ↄsu ey amamn Korɛnt yogŋ (7.7).

Ɛbɛn yɛji, Pↄl uw any eke agŋ anŋ Korɛnt yogŋ eke am cacakʼr. Ɛtŋ ni nↄn lɛl na eke sʼɛsŋ Pↄl e lɛl yony ɛm eke awŋ Korɛnt eyŋ a. Lɛl na anake el silɛl a eke ni nↄn nʼawŋ Korɛnt e Nyamel a ecʼes abal el a.

Nuŋ 1 toŋ nuŋ 7 a, am otar low sosiɛm eke nʼↄny wɛl ecʼim ɛkn e low a eke li bɛbm lʼɛw es a lʼitŋn lele low nuŋ af eke ni nↄn lɛl lebl kpaŋkpaŋ nʼawŋ wɛl a. Gbɛkↄ, sos ɛm iŋnʼn eke lɛl ikŋ a ↄsu ey amamn a.

Pↄl am tutr eke kʼim anŋ ɛl ab ibn ɛtŋ nʼam atr wɛl sos es eke -li ki yibr ob ap a eke wɛl am kok Jerusalɛm ecʼↄgbↄru a sosiɛm ecʼa, ke -lʼɛlu ɛl ecʼɛrm mamn a ↄkm (Nuŋ 8 toŋ nuŋ 9).

Nuŋ 10 toŋ nuŋ 13 ɛm a, Pↄl agbr lebl es lɛl ab ɛm ɛtŋ nʼam dogŋn in ecʼɛrm ɛs e lʼel ecʼabusu eke nʼↄny a e low. Ɛtŋ li dad eke in e jam ecʼow eke in bʼow in ow wɛl ecʼaraŋn a, in bʼow in ɛlu in ecʼabusu ↄny a ↄkm eke owʼn it ekʼin ki kok ɛbɛn. Eke nʼawŋ lɛl a, ow ibnm ɛtŋ lʼow lʼɛy Korɛnt ɛtŋ nʼanŋ lɛfr lɛgŋ iy a nimum ɛsɛ elel eke li bɛbm lʼɛw es ab af (1 Korɛnt 16.5-6). In eci Korɛnt eke nʼim nʼam ɛkn a anake ni nↄn Rom eyŋ eci lɛl a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index