Search form

Piɛr e lɛl krɛkrɛ yony ɛm 2:7-8

7-8Ɛtŋ kin, Lↄt ir ɛb ów mramra ɛsɛl ecʼaraŋn, kↄ in obi ɛm a lʼel ɛgŋ nyim nyim. Sos bʼↄwʼr es nↄnↄ wɛl ecʼes an ŋuŋ a sosiɛm. Tasi ɛm a, nʼam ɛkn ɛtŋ nʼam iri wɛl ecʼów eŋuŋ a fɛŋ ɛtŋ lɛgŋni nyam nyam fɛŋ, in ecʼɛgŋ nyim nyim ecʼɛrm ab ɛm, ow am ijrʼr gbre. Gbɛkↄ Nyam sↄgʼr agŋ amua ecʼaraŋn. 9Ow am yɛgm eke Ɛs Kↄtↄkↄ ↄtu e ki sↄg agŋ eke bi kok cɛcɛ a gbre ɛm. Ɛtŋ lʼↄtu eke li kʼɛdŋn agŋ eŋuŋ a lʼɛw es, toŋ ke jɛj ok e lɛgŋ a ów, ke nʼↄ́ŋ wɛl gbre.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index