Search form

Timote e lɛl yony ɛm 1

Ɛsŋn

1Ɛm Pↄl, mʼel Jesu Krist ecʼɛrm ɛs aŋke Nyam erur. Wɛl abulʼm eke mi kʼↄb sel ɛŋn a eke wɛl ɛwar ow e low ɛw es, ke anŋ Jesu Krist ɛm a ecʼamani. 2Timote ɛm ecʼiy e mʼerur, ŋ anake mʼam awŋʼŋ lɛl na a. Ke Nyam Ɛs lel Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ab ɛ́dŋʼŋ ↄwrↄ, ↄ́ny ŋ e sↄrŋ ikŋ ke ↄ́ŋ ɛrm es ɛy.

Nyam bia ɛlu aja ɛŋn eci

3Nyam a eke mi bi kok in e lís e low tutr tasi ɛm ɛsɛ elel ekʼɛm lagŋɛl kok ab af a, mʼam ɛluʼl bia. Ncok lel lɛgŋ owr ab mi bʼↄkn ŋ e low ɛm e Nyam ŋↄŋn ɛm ɛtŋ mi bʼɛlu Nyam bia sakp sakp fɛŋ ŋ eci. 4Mʼam ↄkn ŋ e mikŋ a e low ɛtŋ mʼam erur tasi eke mi kʼɛknʼŋ bake mʼↄny sos ɛm iŋn. 5Ŋ ecʼↄmn nawrɛ tasi a ekʼↄny Jesu Krist ɛm a e low anŋʼm sos ɛm, ↄmn a ekʼalaŋ Lois lel esŋ Enis ab ikŋ anym ↄny gbuŋ ke ↄny a. Mʼub nawrɛ tasi eke ŋ yɛji ↄny.

Ɔ̀su Amani Mamn a eke Nyam abulʼŋ a

6Ow sosiɛm mʼam ↄknʼŋ: ob ap a eke Nyam ↄŋʼŋ lɛgŋ a eke mʼatʼŋ abu nuŋ a, òkrʼr meb ɛm, 7aŋke Abŋ a eke Nyam ↄŋ ɛy a, ↄↄm ɛy sʼɛwm dra dra. Tasi ɛm a, in ecʼAbŋ a bʼↄŋ ɛy lɛc, erur lele low ɛm eci sos es ok ab.

8Ɛ́s kʼↄ́nyʼŋ ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ eci daŋku ij ɛm; ɛ́s kʼↄ́nyʼŋ ɛm e lís eke mʼanŋ sobel ɛm in sosiɛm a eci. Kↄ ìj gbre ɛm ab Amani Mamn a sosiɛm, lɛc a eke Nyam bʼↄŋʼŋ ab ɛm. 9Nyam anake eb ɛlu ɛy es ke ɛsŋ ɛy eke si kʼel in ecʼa; ow elm ɛy ecʼów amamn eke si kok a sosiɛm, kↄ ow el in obi e low eke li bɛbm lʼɛw es, ɛtŋ ow el bibm ↄfr ɛm eke nʼↄŋ ɛy Jesu Krist ɛm gbuŋ eke wus kʼↄb nuŋ a. 10Gbɛkↄ yɛfɛnyna ɛm, lʼɛlu ow e low ↄkm ɛy e Sↄg Ɛs Jesu Krist ecʼow na ɛm, aŋke Jesu Krist ↄny luw ecʼabusu a oc es ɛtŋ Amani Mamn ab ɛm li yɛgm owr anŋ a eke úwrm a.

11Nyam ocʼm eke mi kʼↄb Amani Mamn na eci kokoba ɛsɛ ɛrm ɛs lele low yɛgm ɛs ab af, 12ɛtŋ ow sosiɛm anake mʼam ij gbre amua a. Gbɛkↄ mʼↄny ɛrm susu ligbɛl aŋke mʼuw ɛgŋ a eke mʼoc ɛm ecʼↄmn a mʼɛlu ɛm ab any ɛtŋ mʼub nawrɛ tasi eke nʼↄny abusu eke Jesu Krist e lís ecʼAmani a eke nʼↄŋʼm a, li kʼↄsu toŋ ke ow ít jɛj ok e lɛgŋ a. 13Òc ɛsɛ sɛwl af sodad nawrɛ a eke mi dadʼŋ a dadr odad, ke ↄmn a lel erur ab ab a eke sʼↄny Jesu Krist ab ecʼaf okr ɛm a, íj lɛc ow ɛm. 14Ɔ̀su Amani Mamn a eke wɛl abulʼŋ a Abŋ Lala a ekʼir ɛy ɛm a e nin ɛm.

15Ɛsɛ elel ekʼuw any ab af, Azi ogog ecʼɛm lawlɛl a fɛŋ wal ɛluʼm es. Fijɛl lel Ɛrmojɛn ab anŋ ɛm. 16Ow akpl eke Ɛs Kↄtↄkↄ kʼɛ́lu in ecʼɛrm mamn a ↄkm Onesifↄr e bosu a e lís, aŋke sakp nↄnↄ li bʼatrʼm sos es ɛtŋ sobel ɛm eke mʼanŋ a, ɛm owi ecʼɛ́s ↄnymʼn; 17Ow ↄŋ, eke lʼow Rom a, lʼigŋ nuŋ es lʼↄlʼm es toŋ nʼɛŋnʼm. 18Ow akpl eke jɛj ok e lɛgŋ a, Ɛs Kↄtↄkↄ kʼↄŋ abusu nʼɛ́ŋn Nyam ogŋ eci sↄrŋ ikŋ a. Efɛs yogŋ ecʼabu ɛlum eke mʼɛŋn in ɛm a, uw any sɛnyn sɛnyn.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index