Search form

Jan e lɛl nyahan ɛm int

Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any

Jan ekʼel Jesu ecʼɛrm ɛs a anake kok lɛl na awŋ igŋ nyam eke itŋn ɛrm ɛm el Ɛs Kↄtↄkↄ eci, ke wɛl bʼɛsŋ Gayus a. Sʼuwm in e lís lele in e Nyamel a eke li bʼim ɛm ab ab e lís e low kaka any. Gbɛkↄ lɛl ab ɛm, sʼam ɛkn eke Jan ecʼagŋ a eke bʼɛrm im am ↄb Nyam e kokoba ɛl ogŋ yogŋ a, li bʼeb wɛl etu sɛnyn sɛnyn. Sica ɛl e Nyamel ab ɛm, ɛgŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Diotrɛf ke el idr ɛsɛl ab ɛm e nyam a, in, ɛ́gŋm ebm agŋ a eke Jan bʼɛrm a ɛtŋ li bi dad ów eŋuŋ Jan e lís.

Jan kok lɛl na am awŋ Gayus, lʼáw ow ke li dád ow eke ow ki wewram Diotrɛf ów. Nʼam ibrm eke Gayus kʼeb Demetrius ekʼam oc lɛl a im ↄŋʼn a etu sɛnyn sɛnyn, aŋke in yɛji lʼel ɛgŋ ekʼam kok juma Ɛs Kↄtↄkↄ eci.

Lɛl a am yɛgm ɛy eke si kʼeb erur ɛm, agŋ a fɛŋ eke am kok juma ↄŋ Ɛs Kↄtↄkↄ a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index