Search form

Ɛrm ɛsɛl ecʼob kok e lɛl 24

Jwifɛl am ok Pↄl ów af Felis ecʼany af

1Sɛgŋ yen bʼɛc a, egb waw ɛs ligbɛl Ananias ow Sesare agŋ ekpekp bɛb ab lele awoka nyam eke wɛl bʼɛsŋ Tɛrtulus ab. -Lʼow es ɛw ɛs Felis ecʼany af eke -li kʼↄŋ Pↄl dedeku. 2Wɛl ɛsŋ Pↄl, ɛtŋ Tɛrtulus am okʼr ów af sodad amua ɛm: «Es ɛw mamn, ŋ e nin ɛm, sʼam ir ɛb ɛrm es ɛy ɛm, ɛtŋ ŋ e nyimn sɛnyn ɛm anake ów amua tititŋn akpl ɛy ecʼɛb na ecʼa. 3Sɛgŋ fɛŋ, usu fɛŋ ecʼów eke si bʼɛŋn a, sʼam ɛluʼŋ ow e bia ɛrm nyam ɛm. 4Gbɛkↄ mʼerurm eke mi kʼirmnʼŋ lɛgŋ nↄnↄ, na sosiɛm anake mʼam ŋↄŋn ŋ ekʼɛrm kʼɛy ŋ es, ke íri ɛy ecʼodad a; ow kʼow ibnm. 5Sʼɛkn ekʼɛgŋ na el ɛgŋ ɛm e nuŋuŋ: li bʼis odad wus na nimum eci Jwifɛl ab ɛm, ɛtŋ lʼel Nasariɛl ecʼogog a ecʼes ɛw ɛs. 6Lʼɛw eke li ki ŋuŋn Nyamel gbɛl a sos; ow sosiɛm sʼɛwʼr abu af. [Sʼerur eke si ki jɛj in e low sʼok ɛy ecʼol ab ɛm, 7kↄ kumada Lisias ɛdŋn abu any ɛtŋ lɛc ɛm lʼeb ow ɛy ecʼabu ɛm. 8Nʼↄŋ abusu eke agŋ a ekʼam okʼr ów af a kʼow ŋ ecʼany af.] Eke ibrmʼn low, ↄtu eke ŋ obi yɛji kʼuw low a tasi ekʼow sosiɛm sʼam okʼr ów af ab any.» 9Jwifɛl a akr lebl af, dad ekʼow el low nawrɛ.

Pↄl am ayal in e lís e low a Felis ecʼany af

10Es ɛw ɛs Felis ↄwl Pↄl abu eke ki dad odad ɛtŋ Pↄl eb odad dad ninɛ: «Mʼuw any eke akpo nↄnↄ ɛm el ɛb na eci jɛj ok ɛs, ow anake mʼↄny ↄmn ke mʼam ow ŋ ecʼany af eke mi kʼayal sos a. 11Ɛsɛ elel eke ↄtu eke ŋ obi kʼotar akr ab af a, ow kokm sɛgŋ lɛw yony afŋm es eke mʼow Jerusalɛm Nyam nuŋ igŋ eci. 12Wɛl ɛŋnm im mʼatarm ów es Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛgŋ kaka fɛŋ ab, ɛtŋ mʼokm dedeku a al ɛm Nyam nuŋ igŋ susu oglog ɛb ab ɛm. 13Ɛtŋ sicaca ɛm a, agŋ amua kʼↄtum ayalm ów a eke -nʼam okʼm af a e low. 14Gbɛkↄ low na gbɛ, ŋ ecʼany af, mʼam mʼɛgŋ mʼeb: Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼejagb a ecʼus ɛm a, ke ɛm lagŋɛl e Nyam a anake mʼam igŋ nuŋ a. Jwifɛl bi dad ekʼow el ejagb yadŋ, kↄ ɛm mʼub ol e silɛl a lele kokoba ↄb ɛsɛl e silɛl ab ab nawrɛ. 15Mʼↄny ↄmn ikŋ na Nyam ɛm, ↄmn a eke ɛl obi yɛji -nʼↄnyn, eke Nyam bʼow igbm agŋ amamn lele eŋuŋ ab luw ɛm a. 16Na sosiɛm anake mʼam atr sos es eke mi kokrm ɛm sosi ów af Nyam ecʼany af lele agŋ ecʼany af ab a.

17Eke mʼↄpi Jerusalɛm akpo nↄnↄ a, mʼɛwl mɛny mʼim eke mi kʼɛlum ɛm ecʼɛb a abu os ɛm, ke mʼáp Nyam ob. 18Eke -nʼɛŋanʼm Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, ke mʼuwar sos ayal ecʼes gbɛgbl a ŋ̂; agŋ nↄnↄ anm ɛm ab, ɛtŋ sↄ́g yɛji anm. 19Gbɛkↄ Azi eci Jwifɛl nyam nyam anŋ yogŋ, ɛtŋ blel -nʼↄnyn low ɛm ab, ɛl anake blel -nʼinym es ŋ ecʼany af aŋa ke -lʼokʼm ów af a. 20Oglog ekʼagŋ amua ekʼanŋ aŋa a ɛkn low ŋuŋ eke mi kok lɛgŋ a eke mʼanŋ Sanedrɛn ecʼagŋ a ecʼany af a, -lʼↄtu eke -li ki dad. 21Mʼinym es ɛl ecʼany af mʼigbl lebl ogŋ mi dad eke mʼub luw ɛm anŋ igb e low nawrɛ; kↄ low na cɛ eci anake yɛfɛnyna wɛl inymnʼm es ↄny ecʼany af jɛj ok ecʼab ee?»

22Felis ekʼiri Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu eci ejagb owi a ok es sos ɛm sɛnyn sɛnyn a, oc jɛj ok a ɛw lɛgŋ ɛjeci ɛtŋ dad ɛl ninɛ: «Lɛgŋ eke kumada Lisias bʼow ow a, mʼow mi dad ↄny ecʼodad a.» 23Nʼↄŋ srↄda eyŋ ekŋ yen ecʼanym ɛs a abusu eke kʼɛw Pↄl es sobel ɛm, gbɛkↄ lʼɛw ow abusu es eke ow lawlɛl a ki kok ow e lís e low.

Pↄl anŋ Felis lele Drusiy ab ecʼany af

24Sɛgŋ bɛb bʼɛc a, Felis lele ɛy Drusiy Jwif yↄwi ab ab ow. Nʼↄŋ wɛl ɛsŋ Pↄl ow ɛtŋ nʼam iri ↄmn eke ow ↄny Jesu Krist ɛm a ecʼodad. 25Gbɛkↄ eke Pↄl ↄb nuŋ am dad es an mamn ecʼodad, sos es ↄnyn e low lele jɛj ok e lɛgŋ e low ab a, ow am ↄr Felis ɛtŋ li dad ninɛ: «Sica ↄtu eke kʼim gↄŋ. Lɛgŋ eke mʼow mʼɛŋn abusu a, mʼow mʼɛwl mʼɛsŋʼŋ.» 26In ecʼↄmn ɛm a ke Pↄl bʼow ↄŋʼn os; na sosiɛm anake sakp nↄnↄ li bʼɛsŋ Pↄl ow ot nɛnym in ab a.

27Ɛbɛn ɛbɛn a cɛ toŋ akpo yony ɛc, ɛtŋ Pↄrsius Fɛstus usr Felis usu ɛsɛ es ɛw ɛs af. Eke Felis erur eke kʼeb sↄdŋ Jwifɛl ogŋ a, lʼɛw Pↄl es sobel ɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index