Search form

Ɛrm ɛsɛl ecʼob kok e lɛl 3

Piɛr lele Jan ab ewlm ɛgŋ nyam e bubm es

1Lɛgŋ nyam, Piɛr lele Jan ab aam Nyamel gbɛl ab ɛm ncebles e wanci nyahan e Nyam ŋↄŋn ɛm. 2Nyamel gbɛl a e gbugŋ e lisany nyam eke wɛl bʼɛsŋ “Lisany Sↄbↄ” a e saw, ɛgŋ nyam anŋ eke in e mew ɛm ɛtŋ bubm es. Lɛgŋ nyam nyam fɛŋ, wɛl bʼoc owʼr sigmʼn es yogŋ, yecʼɛtŋ ke lʼↄ́tu li sism agŋ a eke bʼok Nyamel gbɛl a e gbugŋ a os. 3Eke ↄlu a bʼɛkn Piɛr lele Jan ab ekʼam ow ok akŋ a, nʼam sism wɛl ob. 4Piɛr lele Jan ab okʼr anyamn af, ɛtŋ Piɛr dadʼr ninɛ: «Lɛ̀r ɛy!» 5Ɛgŋ a am lɛr ɛl gbiy, aŋke nʼam tutr eke wɛl bʼow ↄŋʼn ob. 6Kↄ Piɛr dadʼr ninɛ: «Mʼↄnym jɛtɛ, mʼↄnym sika, kↄ mʼam ↄŋʼŋ yecʼa e mʼↄny a: Nasarɛt e Jesu e nin ɛm, ìgb ke án es.» 7Ɛtŋ Piɛr ucu lidr abu ↄnyʼn, ɛlumʼn abu lʼigb. Kpɛkŋ ↄlu a ecʼakr a lel akr ɛmn ɛm ab ab ok ɛm fɛŋ; 8lʼigb lʼus es, nʼinym es ceŋ ɛtŋ nʼam an es. Lʼigŋ Piɛr lele Jan ab lʼɛy Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, nʼam an es, nʼam igb li sus es ɛtŋ nʼam kↄklm Nyam. 9Agŋ a fɛŋ ɛknʼn eke nʼam an es, ke nʼam kↄklm Nyam. 10Sica eke -lʼuwr any eke ow el ↄlu a eke bi sig es Lisany Sↄbↄ a saw sism ob a, ɛl fɛŋ ow ɛw ɛl erŋn ɛtŋ ow am iti ɛl any yɛji, low a ekʼɛŋn ow a sosiɛm.

Piɛr ecʼodad eke dad Nyamel gbɛl a e gbugŋ a

11Sica ekʼɛgŋ a ɛ́lum Piɛr lele Jan ab es a, agŋ a fɛŋ anŋ low any iti ɛm, ɛtŋ -lʼuru es -lʼow -nʼɛŋn wɛl Nyamel gbɛl a eci lɛf eb usu a ekʼij Salomↄ e nin a. 12Eke Piɛr bʼɛkn ɛbɛn a, li dad agŋ a ninɛ: «Israɛl eyŋ, bla sosiɛm ɛgŋ na ecʼewlm a e low am iti ↄny any ee? Kì lɛɛr ɛy ɛbɛn! Ɛgŋ na, ow elm ɛy obi ecʼabusu ɛm, oglog ɛy e Nyam nuŋ igŋ sɛnyn ɛm nʼanm es, 13kↄ Nyam a ekʼel Abraham, Isak lele Jakↄb ab e Nyam, ke el ɛy lagŋɛl e Nyam a, ɛlu in e libↄwi Jesu any ↄkm. Ɔny obi a ↄↄl ijr ir es ɛw ɛsɛl ecʼabu ɛm, ɛtŋ igŋn ɛlul il es Pilat ecʼany af, ke lʼerur eke li kʼɛlu ow es cɛ. 14Ɔny igŋn Ɛgŋ Lala a, Nɛnyɛmbri Nyam Ɛs a ɛlul es ɛtŋ ibrmn eke Pilat kʼɛlu ɛgŋ ibiu ab es ↄŋ ↄny. 15Ɛtŋ ibir Sel Ɛŋn ecʼIdr Ɛs a. Gbɛkↄ Nyam igbmʼn luw ɛm ɛtŋ sʼel ow ecʼadaŋku. 16Ɛgŋ na ekʼam ɛkan a, uwr ir any. Jesu e nin a ecʼabusu a eke ow ɛm sʼↄny ↄmn a anake ewlmʼn a. Jesu ɛm ecʼↄmn a eke sʼↄny a anake ↄŋ ɛgŋ na ewl nimum ↄny fɛŋ ecʼany af a.

17Gbɛkↄ agŋ lisijimɛl, mʼuw any eke ↄny lele ↄny ecʼes ɛw ɛsɛl ab ab, ow el low any uwm ɛm e low eke kokr Jesu e lís. 18Gbɛkↄ Nyam kok yecʼa eke likŋ anym lʼɛwar lɛgŋ ekʼɛc ab ɛm kokoba ↄb ɛsɛl fɛŋ e nɛny ɛm a. Li dad eke Mesi a kʼij gbre. 19Ìtŋnin ɛrm ɛm gↄŋ, ke ɛ́wal -lɛɛr Nyam, yecʼɛtŋ ke li tɛ́tŋ ↄny e sikpl ab es, 20ɛtŋ Nyam bʼow ↄŋ ↄny sel eb mamn e sɛgŋ, ɛtŋ li bʼow lʼis ↄny Mesi a eke lʼikŋ anym li sↄsum lʼoc ↄny ecʼa: ke Jesu ana. 21Gbɛkↄ sicaca ɛm a, ow it eke Jesu Krist kʼanŋ afr, toŋ ow ok lɛgŋ ekʼów a fɛŋ bʼow ɛwl el owr a. Godʼɛtŋ Nyam ɛwar low na in e kokoba ↄb ɛsɛl lala a e nɛny ɛm. 22Tasi ɛm a, Mois dad ninɛ: Ɛs Kↄtↄkↄ ↄny e Nyam bʼow ↄŋ ↄny kokoba ↄb ɛs nyam ɛsɛ ɛm af, eke bʼow el ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam. Bʼow irir ów a fɛŋ eke li bʼow li dad ↄny a. 23Ɛtŋ ɛgŋ kaka fɛŋ eke kʼow irim kokoba ↄb ɛs na e low a, wɛl bʼow ogŋʼn Nyam ecʼagŋ a ecʼaraŋn ke wɛl íbiʼr. 24Ɛtŋ kokoba ↄb ɛsɛl a fɛŋ eke Samiɛl e lɛgŋ ɛm ɛtŋ dad ów toŋ ke igŋ yɛfɛnyna a, ɛgŋ ɛgŋ dad ów amua eke am ɛy sɛgŋ amua ɛm a e low. 25Low a eke Nyam ɛcr kokoba ↄb ɛsɛl ɛm ɛwar a el ↄny eci, ɛtŋ ↄny yɛji anŋn sinm a eke Nyam kok ↄny lagŋɛl ab a ɛm, lɛgŋ a eke li dad Abraham ninɛ: Ŋ ecʼalaw ɛm mʼow mʼɛcr mʼɛdŋ eb eb a fɛŋ ekʼanŋ wus na a ↄwrↄ. 26Ɛtŋ ↄny sosiɛm Nyam sↄsum in e libↄwi oc, ɛtŋ lʼikŋ anym lʼoc nʼↄŋ ↄny. Lʼɛrm ow ow ow eke ow kʼɛdŋ ↄny ↄwrↄ, ɛtŋ li bʼow nʼↄŋ ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam nyam igŋ in ecʼów eŋuŋ kok a ɛlu es.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index