Search form

Efɛs eyŋ e lɛl 1

Ɛsŋn

1Ɛm Pↄl, Jesu Krist ecʼɛrm ɛs aŋke Nyam erur, mʼam awŋ Nyam ecʼagŋ lala ekʼanŋ Efɛs baŋn, ke bʼus Jesu Krist jam nɛny nyam ɛm a, lɛl na. 2Ke Nyam ɛy Ɛs lel ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ab ɛ́dŋ ↄny ↄwrↄ ke ↄ́ŋ ↄny ɛrm es ɛy.

Nyam bʼↄŋ ɛy in ecʼów amamn fɛŋ Krist ɛm

3Si kↄ́klmn Nyam eke el ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼƐs a! Nʼↄŋ ɛy Abŋ Lala ecʼↄwrↄ fɛŋ eke anŋ afr a, ɛy lele Krist ab ecʼaf okr ab ɛm. 4Gbuŋ ke wɛl kok wus a, Nyam ɛcr Krist ɛm sↄsum ot ɛy sʼel in eci, yecʼɛtŋ ke sʼél lala ke si kʼítam ɛm kaka in ecʼany af. Nyam erur ɛy ɛtŋ lʼikŋ anym li bɛbm 5eke li bʼow lʼɛcr Jesu Krist ɛm lʼeb ɛy ɛsɛ in ecʼey af. In ecʼɛrm mamn ab ɛm lʼerur low na, 6yecʼɛtŋ ke si kↄ́klm Nyam, in ecʼanygbɛl ecʼów amamn e sagb a eci. Ów amamn fɛŋ, in ecʼIy e lʼerur ab ɛm li bʼɛcr nʼↄŋ ɛy. 7Sʼanŋ Krist ɛm ɛtŋ in e mebl ab ɛm li sↄg ɛy, lʼoc ɛy e sikpl a lʼap ɛy; ɛtŋ ow ɛlu Nyam ecʼɛrm mamn ligbɛl a eke ↄny a e low ↄkm. 8Ɛɛ, Nyam ↄnyn ɛy ɛrm mamn afŋn es. Nʼↄŋ ɛy sɛwr fɛŋ lele low any uw ab. 9Nʼↄŋ ɛy sʼuw in e low a eke lↄl es ab any, low a eke in ecʼɛrm mamn ab ɛm, lʼikŋ anym li bɛbm lʼɛw es eke li kʼɛcr Krist ɛm li kok a. 10Low ikŋ a eke Nyam ki kok uwar lɛgŋ a eke li sↄsum lʼɛw es ab ɛm a, el ke lʼás ob fɛŋ ekʼanŋ afr lele wus ab a luku es ɛw nyam coco eke el Krist ab ɛm.

11Ɛtŋ ɛy eci Krist ab ecʼaf okr ɛm a, Nyam ↄŋ ɛy aja a eke kʼɛbm ɛy, ke lʼikŋ anym li bɛbm ow e low lʼɛw es a. Li kok low na fɛŋ aŋke lʼɛgŋ lʼeb ɛtŋ lʼerur, 12yecʼɛtŋ ke ɛy e sʼel agŋ krɛkrɛ ekʼoc ɛl ecʼↄmn ɛlu Krist ɛm a, si kↄ́klm Nyam, in ecʼanygbɛl a eci! 13Ɔny yɛji, anŋn Krist ɛm aŋke irir odad tasi a ekʼel Amani Mamn a eke bi sↄg ↄny a. Eke ocr ↄny ecʼɛrm a ↄŋn Krist a sosiɛm, Nyam ɛw ↄny mɛny ɛwr nyam af. Mɛny ɛwr a, ow ow el Abŋ Lala a eke lʼɛwar eke li bʼow nʼↄŋ ɛy a. 14Abŋ Lala na, el aja a eke si bʼow sʼɛŋn Nyam ecʼabu ɛm a eci krɛkrɛ. Ɛtŋ li bi yɛgm ɛy tasi eke si bʼow sʼɛŋn aja na lɛgŋ a eke Nyam bʼow sↄg ɛy low ŋuŋ fɛŋ ɛm a. Ow sosiɛm si kↄ́klmn Nyam, in ecʼanygbɛl a eci!

Pↄl am ŋↄŋn Nyam Efɛs e nawrɛ ub ɛsɛl a eci

15Ow sosiɛm, lɛgŋ a ɛtŋ eke mʼiri wɛl dad eke ↄny ↄnyn ↄmn Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ɛm ɛtŋ ↄny bʼerurir agŋ a ekʼin el Nyam ecʼagŋ lala a, 16mʼↄ́pim eke mi kʼɛlu Nyam bia sɛgŋ fɛŋ ↄny eci ɛm e Nyam ŋↄŋn fɛŋ ɛm. 17Mʼam ibrm ekʼɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist e Nyam a, anygbɛl ecʼƐs a kʼↄŋ ↄny sɛwr, ke lʼɛ́lu sos ↄkm li yɛgm ↄny, yecʼɛtŋ ke úwr ir any tasi. 18Mʼam ibrmʼn eke li kʼɛkan ↄny ecʼɛrm ɛm e tutr ab es, yecʼɛtŋ ke úwr low ↄmn a eke nʼↄŋ ↄny lɛgŋ a eke lʼɛsŋ ↄny a, ke úwr in ecʼaja ecʼob ↄny ligbɛl sↄbↄ a eke lʼɛw es agŋ lala a ecʼab any. 19Ɛtŋ ↄny bʼow uwr lɛc liplemu a eke Nyam ɛlu ↄkm ɛy eke si bʼubʼr nawrɛ ecʼa. In ecʼabusu a lel in e lɛc ab ab, 20lʼɛlu ow e low ↄkm Krist ɛm, lɛgŋ eke lʼigbm ow luw ɛm, ke nʼↄŋ ow ow sigʼr es lidr abu af afr a. 21Yogŋ, Krist anŋ es ɛw fɛŋ, abusu fɛŋ, lɛc fɛŋ, es akm fɛŋ lele nin ɛjeci fɛŋ eke wɛl ↄtu eke kʼɛsŋ a e nuŋ af. Tasi, nʼanŋ ob fɛŋ ekʼanŋ a e nuŋ af, ɛtŋ ow elm yɛfɛnyna e lɛgŋ na ɛm cɛ, kↄ lɛgŋ eke bʼow ow ab ɛm yɛji. 22Ɛɛ, Nyam oc mob mob a pupukpaŋ ɛw es Krist ecʼakr ew a, ɛtŋ lʼɛw ow ɛsɛ Nyamel nimum eci nuŋ af, 23ɛtŋ Nyamel el Krist eci sos megl a. In ɛm wɛl bʼɛkn Krist nimum, ɛtŋ Krist, in iy afr lele wus ab nimum.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index