Search form

Ebre eyŋ e lɛl 4

1Gbɛkↄ Nyam ɛwar ɛy low ɛw es eke si bʼow sʼok in e sel eb ab ɛm, ɛtŋ low na eke lʼɛwar ɛy lʼɛw es a ɛcm okm es. Ow sosiɛm ɛ̀wr ɛrm, ke ɛgŋ kaka ↄny ɛm a kʼánm jam! 2Wɛl ↄb Amani Mamn a e kokoba ok ɛy ɛsɛ ɛy lagŋɛl ab af, gbɛkↄ odad a eke -lʼirir a elm ɛl low kaka. Eke -lʼirir ow e low a, -lʼebm ow ↄmn ɛm. 3Ɛy, sʼub nawrɛ, sʼↄtu eke si kʼok Nyam e sel eb ab ɛm. Nyam in obi dad ninɛ:

Ɛm ecʼɛrm bebl ab ɛm, mʼofn eke:

-Li kʼow -lʼokmn lɛgŋ kaka

ɛm e sel eb a eke mi bɛbm mʼɛw es ab ɛm.

Ke, Nyam uwar in e juma lɛgŋ a ɛtŋ eke li kok wus na nimum a. 4Tasi ɛm a, Nyam Lɛl ɛm, kin yecʼeke wɛl dad sɛgŋ lↄbŋ ɛm a e lís: Ɛtŋ eke li kok in e juma fɛŋ uwr a, lʼeb sel sɛgŋ lↄbŋ ɛm a. 5Nyam yɛji dad ow ecʼodad eke li bi dad lʼɛsɛ: -Li kʼow -lʼokmn lɛgŋ kaka ɛm e sel eb a eke mi bɛbm mʼɛw es ab ɛm a. 6Agŋ a ekʼikŋ anym ɛŋn Amani Mamn a ɛgŋm ↄnym in ecʼɛlum. Ow sosiɛm, -lʼↄtum -lʼokm Nyam e sel eb ab ɛm. Agŋ ɛjeci gbɛ ↄtu eke ɛmɛny kʼok ɛm. 7Na sosiɛm Nyam ɛw lɛgŋ ɛjeci nyam ɛtŋ lʼɛsŋ ow yɛfɛnyna. Eke ow ibn a, Nyam dad David e nɛny ɛm lɛgŋ ikŋ na e low, odad a eke wɛl ikŋ anym dad lɛl na ecʼafr ɛm a:

Yɛfɛnyna, eke bʼirir Nyam e lebl a,

kʼↄturir ↄny ecʼɛrm a!

8Sica am ɛkan eke, blel Joswe nawrɛ tasi ↄtu ɛŋn sel eb na ↄŋ Nyam ecʼagŋ ab ana, Nyam blel dadm ow e jam a, lɛgŋ ɛjeci nyam ecʼodad. 9Ow am yɛgm eke sel eb ɛmɛny anŋ Nyam ecʼagŋ a eci. Ɛtŋ sel eb a ot sɛgŋ lↄbŋ ɛm ecʼab es. 10Tasi ɛm a, ɛgŋ a eke bʼɛy Nyam e sel eb ab ɛm a, in yɛji am eb in obi e juma a e sel, ɛsɛ elel eke Nyam eb in ecʼa e sel ab af. 11Na sosiɛm sʼↄ́ↄl ɛy ecʼɛrm fɛŋ ɛm sel eb na ɛm ecʼɛy es, yecʼɛtŋ ke ɛgŋ kaka kʼébm ɛy lagŋɛl a ekʼɛgŋm ɛluam low a eci sɛwl a, ke ow ↄ́ŋ ɛgŋ kaka kʼɛ́ym wus.

12Ow it e si kʼuw any eke Nyam ecʼodad ebl a bʼism sel ab, lɛc iyʼr ɛm gbↄŋ. Li bʼɛdŋ lakm ler ɛm lab ekʼin ecʼany a yony mum bʼufu a. Nyam ecʼodad ebl a bʼɛy ɛgŋ ɛm im igŋ es. Li bʼɛy ow ɛm nʼim toŋ nʼɛŋn ow ecʼabŋ a lele liy ab ab, li bʼim toŋ nʼɛŋn ow e sos ŋgigŋnel a lele ew ab ab. Li bʼuw ɛgŋ e nuŋ ɛm ecʼów tutr lele ɛrm ɛm ecʼab ab any. 13Tasi ɛm a, low kaka lↄlm es Nyam ecʼany af. Ob fɛŋ eke li kok a ɛruʼr es any af kpata. In e nyamn a bʼɛkn fɛŋ, ɛtŋ in anake si kʼawl ɛy e lís ecʼów fɛŋ sʼokʼr a.

Sʼímn si titmn Nyam ↄmn ɛm

14Sʼↄny egb waw ɛs abusu ɛs ligbɛl nyam eke ubr afr ɛm im toŋ ok Nyam ogŋ yogŋ. In lʼel Jesu, Nyam ecʼIy a. Ow sosiɛm, sʼúcur ↄmn a eke sʼɛgŋn sʼebr a sʼↄnyn es. 15Egb waw ɛs ligbɛl na eke sʼↄny a, ↄtu eke kʼↄny ɛy e sos ↄnym a e sↄrŋ ikŋ, aŋke ɛsɛ ɛy af, in yɛji wɛl ɛbmʼn low low fɛŋ ɛm, gbɛkↄ in li kokm sikpl. 16Sʼímn si titmn ↄmn ɛm tasi ɛy e Nyam ɛrm mamnu ecʼes ɛw ecʼatufu lɛkpn a. In e lís si bʼow sʼɛŋn sↄrŋ ikŋ a eke bʼanŋ in ecʼɛrm mamn ab ɛm ow a, ɛtŋ ɛbɛn a, li bʼow lʼɛlum ɛy abu wanci ekʼit a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index