Search form

Jak e lɛl 4

Òcr ŋ sosi ↄŋ Nyam ke ákm agn es

1Bogŋ ów ɛsu lele mum ogŋ ab bʼanŋ ow ↄny ɛm ee? Kↄ ow elm ↄny ecʼɛrm ɛm eci sow tutr eŋuŋ ecʼerur ɛm ow bʼanŋ ow ee? 2Bʼɛwr ob ekʼelm ↄny ecʼa nyamn af ɛtŋ ɛ́ŋnmn; ob ekʼelm ↄny ecʼa bʼaw ↄny, ɛtŋ ↄ́tumn ɛŋnmn, ow bʼↄŋ ↄny eel agŋ ibiu. Bʼɛsur ów ogŋn mum, ɛtŋ yecʼekʼam ɛwr nyamn a, kʼow ɛŋnmn, aŋke íbramn Nyam. 3Ɛtŋ eke bʼibrmn yɛji ɛ́ŋnmn aŋke úwmn ibrm. Ɔny e tutr a bʼel tutr ŋuŋ; yecʼeke bʼibrmn a, ↄny e lís ecʼerur e kok eci. 4Ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl, kↄ uwmn any eke, eke eel wus na e lawl, ke eel Nyam ecʼefnu ee? Ɛgŋ eke bʼerur eke kʼel wus na e lawl a, el Nyam ecʼifnu. 5Kì tutar eke ow el ↄfr ↄfr cɛ Nyam Lɛl am dad eke Nyam bʼogŋ uwerŋ abŋ a eke lʼɛlu ɛy ɛm a eci. 6Ɛbɛn yɛji ɛmɛny Nyam ɛlu in ecʼɛrm mamn ↄkm ɛtŋ nʼↄŋ ɛy abusu ekʼagb akm low fɛŋ, aŋke Nyam Lɛl dad ninɛ: Nyam bʼↄↄr agŋ eke bʼɛw sos a abr, ɛtŋ li bʼɛlu in ecʼɛrm mamn ↄkm agŋ eke bʼis es a e lís.

7Ca gbɛ òcar ↄny sosi ↄŋn Nyam, ògŋn agn ar; ɛtŋ li bʼow lʼuru lʼɛgb ↄny es. 8Ɛ̀rir owr titmn Nyam, ɛtŋ li bʼow lʼɛri lʼow li titm ↄny. Sikpl ɛsɛl, yↄyↄgr sabu ŋgbroŋn sikpl ɛm; ↄny eke bi cɛcmn any a, àyalil ↄny e mɛrm a! 9Low dúdu ↄny, ìkŋn ↄŋn, ànŋn sↄrŋ ɛm; ke ↄny e miyɛr ifi ítŋn el ↄŋn ikŋ, ke ↄny e sos ɛm iŋn él sos es ↄw. 10Ìsr es Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼany af, ɛtŋ li bʼow nʼↄny lʼigbl ↄny ogŋ.

Kí jɛjm ɛgŋ kaka fɛŋ e low okm

11Agŋ lisijimɛl, kì dadr ów eŋuŋ kʼokarir af; ɛgŋ eke bi dad low ŋuŋ ok lisijim af, oglog bʼↄbʼr low kpɛkŋ a, bi dad ol ecʼów eŋuŋ, ɛtŋ bʼↄb ol low. Ekʼam jɛj ol e low ok ke elm ɛgŋ eke bʼɛlum ol, kↄ in e jɛj ok ɛs anake am el a. 12Nyam sↄny cɛ eke bʼↄŋ ol a, in cɛ lʼel Jɛj Ok Ɛs; in sↄny coco lʼↄtu eke li kʼeb lʼɛlu es ke lʼíbi yɛji. Ŋ eke am dad ɛgŋ kaka fɛŋ e low ŋuŋ a, ayaf bʼocr ŋ sosi ee?

Kʼɛ̀w sos

13Sica ɛ̀wr ɛrm, ↄny eke bi dadr ɛsrɛ: «Yɛfɛnyna, ow kʼↄdm efi, si bʼow sʼim ɛb na ɛm sʼij lakpo nyam, sʼↄ́l an sʼɛŋn os.» 14Uwmn ↄny ecʼefi ecʼowr anŋ a ecʼelel eke bʼow ɛcr ab any! Ɔny anŋn ɛsɛ jru eke bʼɛy, ke kpɛkŋ bʼoc es ab af. 15Kin elel eke ↄtur eke ki dadr a: «Eke Ɛs Kↄtↄkↄ ɛgŋ ɛtŋ sʼanŋ owr a, si bʼow si kok ów a eke sʼam aw sʼeb a.» 16Ow eke ki kokr a anŋ, ɛtŋ am ɛwr sos, ↄbr nɛnym. Sos ɛw akpasu na akplm. 17Na sosiɛm a, ekʼɛgŋ uw low mamn any eke ki kok ɛtŋ li kokm a, li kok sikpl.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index