Search form

Jan e lɛl 14

Jesu el ejagb eke bʼɛwl ɛgŋ Ɛs ogŋ

1Jesu dad in e jam ɛsɛl a ninɛ: «Ɛrm mij kʼók ↄny. Ɔ̀nyn ↄmn Nyam ɛm, ke ɛm yɛji ↄ́nyn ↄmn ɛm ɛm. 2Ɛb ir usu nↄnↄ anŋ ɛm Ɛs e gbugŋ a; kↄ blel ow anm tasi, ke mi dad mʼɛsɛ mʼaam mi kok ↄny usu eke kʼiir ee? 3Eke mʼow mʼim mi kok ↄny usu a, mʼow mʼɛwl mɛny mʼow ke mʼót ↄny, yecʼɛtŋ ke ↄny yɛji ánŋn yogŋ a eke mʼanŋ a. 4Yogŋ a eke mʼaam a ecʼejagb a uwr any.» 5Toma dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, yogŋ a eke aam a, sʼuwm any, ke sica ayaf sʼↄtu eke si kʼuw ejagb ab any ee?» 6Jesu dadʼr ninɛ: «Mʼel ejagb, mʼel low nɛnyɛmbri nyam, mʼel sel. Ɛgŋ kaka kʼↄtum iim Ɛs ogŋ eke lʼɛcrm ɛm ɛm. 7Eke uwrʼm any, bʼow uwr ɛm Ɛs yɛjʼany. Ɛtŋ sicaca ɛm a, uwr ir any ɛtŋ ɛkan in yɛji.»

8Filip dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, yɛ̀gm ɛy Ɛs cɛ ke ow bʼow ɛyr ɛy ɛrm es.» 9Jesu dadʼr ninɛ: «Filip, mʼanŋ ↄny ab lɛgŋ ibn ɛtŋ uwm im any ee? Ɛgŋ eke ɛknʼm a, ɛkn ɛm Ɛs. Ɛtŋ kↄ bla sosiɛm am dad eke mi ki yɛgmʼŋ ɛm Ɛs ee? 10Mʼanŋ ɛm Ɛs ɛm ɛtŋ ɛm Ɛs yɛji anŋ ɛm ɛm; kↄ ub nawrɛ ee? Sodad a eke mʼam dad ↄny a, ow elm ɛm ɛm ow ánm owm. Ɛm Ɛs eke ir ɛm ɛm a anake bi kok in ecʼów fɛŋ a. 11Eke mi bi dad mʼɛsɛ mʼanŋ ɛm Ɛs ɛm ɛtŋ ɛm Ɛs yɛji anŋ ɛm ɛm, ke ùbrʼm nawrɛ. Eke ɛgŋmn, ke ów amua sosiɛm gbɛ ùbr nawrɛ. 12Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny. Ów a eke mʼam kok a, ɛgŋ yecʼeke ↄny ↄmn ɛm ɛm a, in yɛji li bʼow li kok. Ɛtŋ li bʼow li kok ow agb afŋn es aŋke mʼaam ɛm Ɛs ogŋ. 13Low fɛŋ eke bʼow ibrmn ɛm e nin ɛm a, mʼow mi kok, yecʼɛtŋ ke Iy ɛ́lu Ɛs ecʼanygbɛl a ↄkm. 14Eke batŋ am ibrmnʼm low ɛm e nin ɛm a, mʼow mi kok.»

Abŋ Lala a eke Jesu ɛwar a

15«Eke bʼerurirʼm, bʼow ↄsur ɛm e sol a. 16Ɛtŋ mʼow mʼibrm ɛm Ɛs eke kʼↄŋ ↄny Abu Ɛlum Ɛs ɛjeci eke kʼanŋ ↄny ab sɛgŋ fɛŋ. 17In lʼel low nɛnyɛmbri nyam ecʼAbŋ. Wus kʼↄtum ebmʼn, aŋke li kʼↄtum lʼɛknm ow, li kʼↄtum lʼuwm ow any. Gbɛkↄ ↄny, uwr ir any aŋke nʼanŋ ↄny ab ɛtŋ li bʼow nʼanŋ ↄny ɛm sɛgŋ fɛŋ. 18Mi kʼow mʼɛlum ↄny es ↄny sↄny ɛsɛ uwiyŋɛl af, kↄ mʼow mʼɛwl mʼow ↄny ogŋ. 19Ow anŋ lɛgŋ tɛl eke wus kʼow ɛknm im ij; kↄ ↄny, bʼow ɛkanʼm, aŋke mʼow mʼɛwl mʼanŋ owr ɛtŋ ↄny yɛji bʼow anŋn owr. 20Ow e lɛgŋ a, ow bʼow ok ↄny es sos ɛm eke mʼanŋ ɛm Ɛs ɛm, ɛtŋ ↄny yɛji anŋnʼm ɛm, ɛtŋ ɛm yɛji mʼanŋ ↄny ɛm. 21Ɛgŋ a eke bʼeb ɛm e sol a, ke bʼↄsu a, ke ɛgŋ a eke bʼerurʼm ab ana. Ɛgŋ eke bʼerurʼm a, ɛm Ɛs bʼow erur ir; ɛm yɛji mʼow mʼerur ir ɛtŋ mʼow mʼokm sos ↄkm in ecʼany af.» 22Jud (ow elm Judas Iskariↄt) dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, kↄ bla sosiɛm dad eke kʼokm sos ↄkm yɛgm ɛy ke ow kʼelm wus ecʼagŋ ab ee?» 23Jesu dadʼr ninɛ: «Low fɛŋ eke mʼam dad a, ɛgŋ eke bʼerurʼm a bʼow ↄsu. Ɛm Ɛs bʼow erur ir, ɛtŋ ɛm lele ɛm Ɛs ab si bʼow sʼim in ogŋ, ɛtŋ si bʼow sʼir in ɛm. 24Ɛgŋ eke érurm im a, ↄ́sum ɛm e sodad a. Low na eke mʼam dad irir a, ow elm ɛm eci, kↄ ɛm Ɛs eke ɛrmʼm a ogŋ ow anŋ ow.

25Eke mʼanŋ ↄny ab a, mʼam dad ↄny low na. 26Abu Ɛlum Ɛs a, Abŋ Lala a eke ɛm Ɛs bʼow ↄŋ ow ɛm e nin ɛm a, bʼow yɛgm ↄny low a fɛŋ ɛtŋ bʼow ↄkn ↄny ów fɛŋ eke mi dad ↄny a. 27Mʼam ɛw ↄny ɛrm es ɛy es, mʼam ↄŋ ↄny ɛm eci ɛrm es ɛy a. Mʼↄↄm ↄny ɛsɛ elel eke wus bʼↄŋn ɛgŋ ab af. Ɛrm mij kʼók ↄny, erŋn yɛji kʼↄ́ny ↄny. 28Irir mi dad mʼɛsɛ: “Mʼaam kↄ mʼow mʼɛwl mɛny mʼow.” Blel bʼerurirʼm tasi ana, ow íŋn ↄny sos ɛm uwr any eke mʼaam ɛm Ɛs ogŋ, aŋke ɛm Ɛs agb akmʼm. 29Mʼam dad ↄny caca ɛm gbuŋ ke ów amua ów, yecʼɛtŋ ke lɛgŋ a eke ów amua bʼow a, úbr nawrɛ. 30Mi kʼow mi dadm ów nↄnↄ ↄny ab ij, aŋke wus na ecʼes ɛw ɛs a am ow. Ow elm ke nʼↄ́ny abusu ɛm e nuŋ af, 31kↄ ow it eke wus kʼuw any eke mʼↄny ɛm Ɛs ecʼerur. Ow sosiɛm low yecʼa eke ɛm Ɛs bʼibrm a, mi bi kok. Ìgbr, sʼŋ́gbroŋn aŋa!»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index