Search form

Jan e lɛl 17

Jesu am ŋↄŋn Nyam in ecʼanygbɛl a ekʼɛy ↄkm a eci

1Sica eke Jesu dad sodad amua bake ow uwr a, lʼigbl any ogŋ afr ɛtŋ li dad ninɛ: «Ɛm Ɛs, wanci a ow ŋ̂; ɛ̀lu Ejimŋ ecʼanygbɛl a ↄkm yecʼɛtŋ ke Ejimŋ yɛji ɛ́lu ŋ ecʼa ↄkm, 2ke nʼↄ́ŋ agŋ a eke ot abul il a sel ekʼↄnym uwr, abusu a eke ↄŋʼn agŋ e nuŋ af ab ɛm. 3Sel ekʼↄnym uwr a el: ke wɛl úwʼŋ any, ŋ eke el Nyam nawrɛ nyam coco a, ke wɛl úw Jesu Krist eke ɛrm a yɛjʼany. 4Mʼɛlu ŋ ecʼanygbɛl a ↄkm wus af aŋa, juma a eke ↄŋʼm eke mi ki kok ab ɛm. 5Sica ɛm Ɛs, anygbɛl a eke mʼɛŋn ŋ e lís gbuŋ ke wus anŋ a, ɛ̀luʼm anygbɛl ikŋ na ↄkm ŋ ecʼany af.»

Jesu am ŋↄŋn Nyam ↄŋ in e jam ɛsɛl a

6«Wus ecʼagŋ a eke ot abulʼm a, mʼocʼŋ mi yɛgm ɛl. -Lʼel ŋ eci ɛtŋ ot abulʼm ɛtŋ -lʼↄsu ŋ ecʼodad ebl a. 7Sica -lʼuw any eke ob fɛŋ eke mʼↄny a, ŋ ogŋ ow anŋ ow, 8aŋke mʼↄŋ ɛl odad a eke ↄŋʼm a, ɛtŋ -lʼeb. Tasi -lʼɛgŋ -lʼeb eke mʼanŋ ŋ ogŋ a mʼow, ɛtŋ -lʼub nawrɛ eke ɛrmʼm. 9Mʼam ŋↄŋnʼŋ ɛl eci; ow elm wus eci mi ŋↄŋnm, kↄ agŋ a eke abulʼm a sosiɛm aŋke -lʼel ŋ eci. 10Ob fɛŋ eke mʼↄny a ŋ eci, ɛtŋ ŋ ecʼeke ↄny a yɛji el ɛm eci, ɛtŋ ɛm ecʼanygbɛl a bʼɛy ↄkm ɛl ɛm.

11Mi kʼow mʼanm wus ij, kↄ ɛl gbɛ -nʼanŋ; ɛm, mʼam ow ŋ ogŋ. Ɛm Ɛs lala, ↄsu ɛl ŋ e nin a ekʼↄŋʼm ab ɛm, yecʼɛtŋ ke -lʼel nyam, ɛsɛ elel eke ɛm lele ŋ ab sʼel nyam ab af. 12Eke mʼanŋ ɛl ab a, mʼↄsu ɛl ŋ e nin ɛm, nin a eke ↄŋʼm ab ɛm. Mi bʼɛw ɛl nyamn af, ɛtŋ ɛl ɛm ecʼɛgŋ kaka iram, ekʼow elm in a cɛ ekʼit eke kʼirm, ke Nyam Lɛl a íy nɛny a. 13Sica mʼam ow ŋ ogŋ, ɛtŋ ɛmɛny eke mʼanŋ wus a, mʼam dad ɛbɛn yecʼɛtŋ ke ɛl ɛm a, -nʼɛŋn ɛm e sos ɛm iŋn a, sos ɛm iŋn a nimum. 14Mʼↄŋ ɛl ŋ ecʼodad a ɛtŋ wus ↄny ɛl e sifn, aŋke -lʼelm wus eci ɛsɛ elel eke ɛm yɛji mʼelm wus ecʼab af. 15Mi ŋↄŋnm eke kʼↄny ot ɛl es wus af aŋa, kↄ eke kʼↄsu ɛl Low Ŋuŋ Ɛs e lís. 16-Lʼelm wus eci ɛsɛ elel eke mʼelm wus ecʼab af.

17Ŋ ecʼodad a el low nɛnyɛmbri nyam. Low nɛnyɛmbri nyam ab ɛm, kòk ɛl -lʼel ŋ eci kpɛkŋ kpɛkŋ. 18Mʼam ɛrm ɛl wus ecʼagŋ ɛm ɛsɛ elel eke ɛm yɛji ɛrmʼm wus ecʼagŋ ɛm ab af. 19Mʼam ocr ɛm sosi nimum mʼↄŋʼŋ ɛl eci, yecʼɛtŋ ke ɛl yɛji -lʼel ŋ eci kpɛkŋ kpɛkŋ.»

Jesu am ŋↄŋn Nyam ↄŋ agŋ a fɛŋ eke bʼow ubʼr nawrɛ a

20«Ow elm ɛl sↄny cɛ eci Nyam mi ŋↄŋnm kↄ agŋ a eke ɛl yɛji bʼow ubʼm nawrɛ jam ɛsɛl a eci daŋku ij ab ɛm a. 21Mʼam ŋↄŋn eke ɛl fɛŋ -li kʼel nyam. Ɛm Ɛs, ow it eke -li kʼokr af ɛy ab ɛsɛ elel eke mʼanŋ ŋ ɛm ke ŋ yɛji anŋ ɛm ɛm ab af, yecʼɛtŋ ke wus ecʼagŋ a úb nawrɛ eke ow el ŋ ɛrmʼm. 22Ɛtŋ mʼↄŋ ɛl anygbɛl a eke ↄŋʼm a yecʼɛtŋ ke -lʼel nyam ɛsɛ elel eke ŋ lele ɛm ab sʼel nyam ab af. 23Mʼanŋ ɛl ɛm ɛtŋ ŋ yɛji anŋ ɛm ɛm; ow ɛm anake -li bʼow -lʼↄtu -lʼel nyam tasi a, yecʼɛtŋ ke wus úw any eke ɛrmʼm ɛtŋ bʼerur ɛl ɛsɛ elel eke bʼerurʼm ab af.

24Ɛm Ɛs, ot ɛl ↄŋʼm, ɛtŋ mʼerur eke yogŋ a eke mʼanŋ a, ɛl yɛji -nʼanŋ ɛm ab yecʼɛtŋ ke -lʼɛkn ɛm ecʼanygbɛl a, anygbɛl a ekʼↄŋʼm a, aŋke erurʼm gbuŋ eke wɛl ki kok wus a. 25Ɛm Ɛs, Low Nyim Nyim Ɛs, wus uwmʼŋ any, kↄ ɛm mʼuwʼŋ any ɛtŋ agŋ amua uw any eke ow el ŋ ɛrmʼm. 26Mʼocʼŋ mi yɛgm ɛl ɛtŋ ɛmɛny mʼow mʼocʼŋ mi yɛgm ɛl yecʼɛtŋ ke ɛm ecʼerur a eke ↄny a ánŋ ɛl ɛm, ke ɛm obi yɛji mʼánŋ ɛl ɛm.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index