Search form

Luk e lɛl 7

Jesu ewlm srↄda eyŋ eci anym ɛs nyam e juma kok ɛs

Matie 8.5-13

1Eke Jesu dad agŋ a odad bake ow uwr a, nʼim Kapɛrnayum. 2Yogŋ, Rom eci srↄda eyŋ ekŋ yen ecʼanym ɛs nyam ↄny in e juma kok ɛs nyam eke lʼerur nↄnↄ; ɛtŋ juma kok ɛs a ↄl am ↄny toŋ batŋ am ow uw. 3Eke lʼiri wɛl dadʼr Jesu e low a, lʼɛrm Jwifɛl ecʼagŋ ekpekp bɛb im am ɛsŋʼn eke li kʼow lʼewlm in e juma kok ɛs a. 4-Nʼim -nʼɛŋn ow ɛtŋ -nʼam ŋↄŋn ow atrm ɛm -li dad -lʼɛsɛ: «Ɛgŋ na ekʼɛrm ɛy a it eke kʼɛŋn in ecʼabu ɛlum. 5Lʼerur ɛy ecʼɛb na ɛtŋ in anake nʼↄŋ ke wɛl us ɛy e Nyam nuŋ igŋ usu a.» 6Eke Jwifɛl a dad ów amua ok Jesu a, lʼɛgŋ ɛtŋ kpɛkŋ nʼaam wɛl ab.

Ow anŋ tɛl ke -lʼok gbugŋ, ɛtŋ ɛmɛny anym ɛs a ɛrm lawlɛl eke kʼim dadʼr ɛsɛ: «Ɛgŋ gbɛl, ɛs ow ɛs dadʼŋ eke ŋ kʼìjr sos gbre ŋ kʼow yɛji, kↄ in itm eke ŋ kʼɛy in e gbugŋ a; 7na sosiɛm anake in igbm in obi in owm toŋ bake in ɛŋnʼŋ a. Kↄ ŋ dád odad ebl nyam cɛ, ke kpɛkŋ in e juma kok ɛs a in bʼow in ewl. 8In obi yɛji in anŋ abusu ɛsɛl ekpekp ecʼew, ɛtŋ in ↄny srↄda eyŋ eke in ɛw es. Eke in bi dad nyam in ɛsɛ: “Ìm!”, kpɛkŋ owʼn bʼim; in bi dad ɛjeci in ɛsɛ: “Òw!”, kpɛkŋ owʼn bʼow; ɛtŋ eke in bi dad in e juma kok ɛs in ɛsɛ: “Kòk low na!”, kpɛkŋ owʼn bi kok low a.»

9Eke Jesu iri sodad amua eke wɛl ow dadʼr a, lʼerur anym ɛs a e low. Sica lʼɛwl mɛny nʼam dad agŋ a ekʼam usʼr jam a lʼɛsɛ: «Mʼam dad ↄny, mʼɛŋnm ↄmn ɛs nɛnɛ kaka Israɛl eyŋ ɛm bↄbↄ yɛji.» 10Agŋ a eke wɛl ɛrm a ɛwl mɛny im anym ɛs a e gbugŋ a, ɛtŋ -lʼɛkn eke juma kok ɛs a ewl.

Jesu igbm iŋnyↄw nyam ecʼiy ekʼuw

11Eke low na ɛc a, Jesu aam baŋn nyam eke wɛl bʼɛsŋ Nayin; ɛtŋ in e jam ɛsɛl a lele agŋ nↄnↄ gbɛl ab am usʼr jam. 12Eke nʼam titm baŋn ecʼɛm ɛy usu a, wɛl oc ɛgŋ nyam ekʼuw a aam oc es ɛtŋ baŋn a ecʼagŋ nↄnↄ gbɛl yɛji aam ɛl ab. Ow el iŋnyↄw nyam ecʼiy ekpↄbi. 13Eke Ɛs Kↄtↄkↄ ɛkn yↄw a, ow e low ↄnyʼn sↄrŋ ɛtŋ li dad ow ninɛ: «Kʼìkŋ ↄŋn!» 14Kpɛkŋ li tat nʼim lʼitŋn lɛblakp a abu, ɛtŋ agŋ a inym es. Li dad ninɛ: «Ŋgbafrɛli, mʼam dadʼŋ, ìgb!» 15Ɛtŋ ɛgŋ a ekʼuw a igb inym es ɛtŋ am dad odad. Ɛtŋ Jesu dad lis ninɛ: «Kin ŋ ecʼiy a.» 16Agŋ a fɛŋ erŋn am ↄny ɛtŋ am kↄklm Nyam dad ɛsɛ: «Kokoba ↄb ɛs ligbɛl nyam ɛy ↄkm ɛy ɛm! Nyam ow am ɛlum in ecʼagŋ abu!» 17Ɛtŋ Jude wus ab af lele baŋn a fɛŋ eke ɛlulil ɛm ab ab iri low a eke Jesu kok a.

Jan mij ok nuŋ ɛs lele Jesu ab

Matie 11.2-19

18Jan e jam ɛsɛl a im dad ów a fɛŋ eke Jesu kok a ok Jan. Lʼɛsŋ ɛl ɛm ecʼagŋ yony, 19ɛtŋ lʼɛrm wɛl Ɛs Kↄtↄkↄ ogŋ eke -li kʼibrm ow eke ow el Mesi a eke ow a, oglog ɛgŋ ɛjeci -li kʼeku. 20Eke jam ɛsɛl yony a im ok yogŋ a, -li dad Jesu ninɛ: «Jan mij ok nuŋ ɛs ɛrm ɛy sʼow eke si kʼibrmʼŋ: “Kↄ ŋ, ŋ el ɛgŋ a eke ɛl uw any eke in bʼow in ow a, oglog ɛgŋ ɛjeci ɛl kʼeku ee?” » 21Wanci ab af a, Jesu am ewlm agŋ nↄnↄ ekʼↄl akpasu akpasu am ↄny, nʼam ogŋ agŋ nↄnↄ ecʼabŋ eŋuŋ; ɛtŋ nʼam ↄŋ ány eflu nↄnↄ ɛkn es. 22Ɛtŋ li dad agŋ a eke Jan ɛrm a ninɛ: «Ìmn ke dádr Jan low a eke ɛkan ke irir a: ány eflu am ɛkn es, akr kpɛcɛ ɛsɛl am an es, kokobe ɛsɛl yɛji am ewl, ↄ́ru ablu yɛji am iri ów, agŋ ekʼuw a yɛji am igb, ɛtŋ wɛl am ↄb Amani Mamn a e kokoba ok ↄgbↄru. 23Ehe él ɛgŋ a eke kʼow irmnm in ecʼↄmn eke nʼↄny ɛm ɛm a eci!»

24Eke Jan ecʼagŋ a ekʼɛrm a ɛwl mɛny im a, Jesu oc Jan e lís e low am ibrm agŋ a ɛsɛ: «Kↄ loj yogŋ bla imn eke kʼɛkan ee? Kↄ ɛgŋ ekʼanŋ ɛsɛ anany eke lɛf am ↄny mumu af ee? Njaŋ! 25Ca eke ow elm ɛbɛn a, ke bla imn ɛkan ee? Ɛgŋ eke sus mob sɛnyn ee? Njaŋ! Agŋ eke bi sus mob sɛnyn sɛnyn íj ɛb a, ɛ́b ebu e gbugŋ -li bʼanŋ. 26Ɛtŋ ca bla tasi imn ɛkan ee? Kↄ kokoba ↄb ɛs nyam ee? Ɛɛ, mʼam dad ↄny eke ɛgŋ a ekʼɛkan a agb akm kokoba ↄb ɛs. 27Nyam Lɛl ɛm a, Nyam dad Jan e lís e low ninɛ: Kin, mʼam ↄŋ ɛm ecʼɛrm ɛs íkŋʼŋ anym kok ŋ ecʼejagb a 28Ɛmɛny Jesu dad ɛl ninɛ: «Mʼam dad ↄny eke agŋ eke wɛl ew ab ɛm, ɛgŋ kaka anm ekʼagb akm Jan; kↄ Nyam e gbreŋgbi usu a ecʼagŋ ekʼanŋ a e likekli a agb akmʼn.»

29Agŋ nↄnↄ toŋ wus labm eb ɛsɛl bↄbↄ yɛji ekʼiri Jesu ecʼodad a, uw any eke Nyam e low a nawrɛ, aŋke -lʼɛgŋ Jan ok ɛl mij nuŋ. 30Kↄ Farisiɛl lele ol e low any uw ɛsɛl ab ab ɛgŋm Nyam e low eke ki kok ↄŋ ɛl a ebm, aŋke -lʼɛgŋm eke Jan kʼok ɛl mij nuŋ.

31Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: «Bwo ecʼɛgŋ mʼↄtu eke mi kʼoc mi bɛbmn yɛfɛnyna ecʼagŋ ab ab ee? Bogŋ ecʼagŋ -lʼot es ee? 32-Lʼot etuey ekʼanŋ an ↄl usu es ke am dad lebl gege ɛm ɛsɛ: “Sʼafl kete ɛj ub eci sʼok ↄny, ɛtŋ ɛgŋmn eke kʼubr ɛj! Sʼɛgŋ sↄrŋ ɛj sʼok ↄny, ɛtŋ ɛgŋmn okmn sabu ɛrmni ikŋmn ↄŋn!” 33Kin Jan ekʼow a, li bʼɛnŋ nɛny, lʼɛ́gŋm mar, ɛtŋ ↄny bi dadr ekʼowʼn ↄny abŋ ŋuŋ! 34Sica ɛgŋ ecʼIy ekʼow a, li bʼij ob, li bʼɛgŋ mar, ɛtŋ ↄny cɛ bi dadr eke ɛgŋ ikŋ na, in el ob iju, mar ɛgŋu, wus labm eb ɛsɛl lele sikpl ɛsɛl ab e lawl! 35Agŋ a eke ɛgŋ Nyam e sɛwr a eb a uw any eke sɛwr a el low nɛnyɛmbri nyam.»

Yↄw nyam eke nin uŋ a ow yↄyↄg Jesu akr

36Lɛgŋ nyam, Farisi nyam eke wɛl bʼɛsŋ Simↄ ɛsŋ Jesu eke kʼow ij ob in ab. Jesu ɛgŋ ɛtŋ im ɛy in e gbugŋ a sig es ob ij usu. 37Baŋn yogŋ yↄw nyam eke nin uŋ a anŋ. Eke lʼiri eke Jesu anŋ ob ij usu Farisi a e gbugŋ a, lʼow yogŋ. Nʼↄnym mijey kↄk nyam eke wɛl kok lebn eke wɛl bʼɛsŋ albatr ɛm ab, ke mijey sŋↄsŋↄ iy ɛm gbↄŋ. 38Lʼis es Jesu ecʼakr esr nʼam ikŋ ↄŋn lʼↄpar ow akr es in e mikŋ ab ɛm, lʼoc in e sin nuŋ a nʼam tɛtŋ ow es; nʼam ɛy ow akr af li joj ow akr, ɛtŋ nʼam ok ow mijey a. 39Eke Farisi a bʼɛkn ɛbɛn a, nʼam dad in ɛm lʼɛsɛ: «Blel igŋ na el kokoba ↄb ɛs tasi ana, ke blel lʼúw any eke yↄw na ekʼam titŋn in sabu a el yↄw eke nin uŋ.» 40Kↄ Jesu dad Farisi a ninɛ: «Simↄ, mʼↄny low eke mi ki dadʼŋ.» Ɛtŋ Simↄ ↄdu eb dad ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, dàd gↄŋ.»

41Ɛtŋ lʼub ow nyandrɛ nyam li dad ninɛ: «Agŋ yony abmn os ɛgŋ nyam ogŋ: nyam ij os ekŋ yen yen sakp yen e labm, ɛtŋ nyam a ij os ekŋ yony lele lɛw ab e labm. 42Ɛl yony mum -lʼↄtum -li sↄgm labm a, ɛtŋ igŋ a oc ap ɛl. Kↄ ɛl yony na ɛm a, bwo ecʼɛgŋ anake bʼow erur igŋ a akm lawl ab ee?» 43Ɛtŋ Simↄ ninɛ: «Mʼam tutr ke ɛgŋ eke wɛl oc in e labm nↄnↄ a ap a.» Jesu ɛgŋ ninɛ: «Ow tasi anake dad a.»

44Ɛtŋ kpɛkŋ lʼɛwl mɛny lʼↄkŋ yↄw ab any ɛtŋ li dad Simↄ ninɛ: «Kↄ am ɛkn yↄw na! Mʼow mʼɛyʼŋ gbugŋ ɛtŋ ↄↄm im mij akr es yↄg eci. Kↄ in, li yↄgʼm akr es in e mikŋ ab ɛm ɛtŋ li tɛtŋ es in e sin nuŋ ab ɛm. 45Eke mʼow a, ɛym im af. Kↄ in, anym ɛtŋ nʼam ɛyʼm akr af li jójʼm akr. 46Okm im mun nuŋ, kↄ in lʼokʼm mijey akr. 47Na sosiɛm mʼam dadʼŋ: erur ligbɛl na eke lʼɛlu ↄkm a am yɛgm eke in e sikpl nↄnↄ gbɛl a yɛji wɛl oc apʼr. Kↄ ɛgŋ eke wɛl ap sikpl tɛl a, erur tɛl cɛ li bʼɛlu ↄkm.» 48Ɛtŋ li dad yↄw a ninɛ: «Mʼoc ŋ e sikpl a mʼapʼŋ.» 49Agŋ a ekʼanŋ yogŋ am ij ob ɛl ab a am dad ɛl ↄfr ɛm ɛsɛ: «Kↄ bwo el ɛgŋ na ɛtŋ li kʼap ɛgŋ sikpl ee?» 50Kↄ Jesu dad yↄw a ninɛ: «Ŋ ecʼↄmn a eb ɛluʼŋ es; ìm ɛrm es ɛy ɛm gↄŋ.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index