Search form

Mark e lɛl 15

Wɛl oc Jesu im Pilat ecʼany af

Matie 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Jan 18.28-38

1Ibribr fafa ɛm a, egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a, agŋ ekpekp a, ol e low yɛgm ɛsɛl a, lel agŋ a fɛŋ ekʼel ɛl e Sanedrɛn ecʼagŋ a, ɛc ok usu nyam eke ki bɛbm low a ucu es. -Nʼↄŋ wɛl ↄny Jesu awŋ ɛtŋ -lʼoc -nʼim -nʼↄŋ ow Pilat. 2Pilat ibrm Jesu ninɛ: «Kↄ ŋ Jwifɛl ecʼɛb ebu ee?» Jesu ↄdu eb ninɛ: «Ŋ obi dad.» 3Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a am dad ów eŋuŋ nↄnↄ ok Jesu af. 4Ow ↄŋ ɛmɛny Pilat am ibrm Jesu ɛsɛ: «Kↄ ŋ ↄ́tum dadm low kaka ee? Ɛtŋ kↄ am iri ów amua fɛŋ eke -nʼam dad -lʼokʼŋ af ab ee?» 5Kↄ Jesu dadm low kaka ij, ɛtŋ ow e low iti Pilat any afŋn es.

Wɛl ↄb Jesu low luw eci

Matie 27.15-26; Luk 23.13-25; Jan 18.39–19.16

6Eke sakp sakp fɛŋ Pak ecʼes gbɛgbl e lɛgŋ bʼow a, Pilat bʼɛlu sobel ɛm ɛs nyam eke dedeku a bʼibrm ab es. 7Kↄ ɛgŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Barabas lele lawlɛl ab ab ekʼɛ́gŋm Rom ecʼes ɛw e low ebm a, anŋ sobel ɛm. -Lʼel agŋ ekʼɛl ecʼɛrm bebl ɛm ibi ɛgŋ. 8Dedeku a uyu im ɛŋn Pilat, ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: «Kòk low a eke lakpo lakpo fɛŋ bi kok a ↄŋ ɛy.» 9Pilat ɛwl am ibrm ɛl ɛsɛ: «Kↄ am erurir eke mi kʼɛlu Jwifɛl ecʼɛb ebu ab es mʼↄŋ ↄny ee?» 10Tasi ɛm a, lʼuw any eke nyamn ɛyr ɛm egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a oc Jesu isʼr. 11Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a am ok dedeku a al ɛm dad ekʼow kʼɛlu Barabas es ↄŋ ɛl. 12Pilat ɛmɛny am ibrm dedeku a ɛsɛ: «Sica bla lowi mi ki kok ɛgŋ a eke bʼɛsŋn Jwifɛl ecʼɛb ebu ab ee?» 13-Nʼam ↄg -li dad ow -lʼɛsɛ: «Ɛ̀wʼr olikŋ af!» 14Pilat ibrm ɛl ninɛ: «Kↄ bla low ↄbr iy li kok ee?» Kↄ -nʼam ↄg lebl tuↄtuↄ ɛm -lʼɛsɛ: «Ɛ̀wʼr olikŋ af!» 15Pilat erur eke ki kok dedeku a sos ɛm iŋn; na sosiɛm lʼɛlu Barabas es nʼↄŋ wɛl, ɛtŋ nʼↄŋ wɛl ↄr Jesu say ɛm gbuŋ ɛtŋ lʼɛlu abusu es eke wɛl kʼoc im ɛw ow olikŋ af.

Srↄda eyŋ a am kokr Jesu miyɛr

Matie 27.27-31; Jan 19.2-3

16Srↄda eyŋ a ↄny Jesu ɛlu lakp lokm a ekʼel Pilat e gbugŋ a, ɛtŋ -lʼɛsŋ ɛl lawlɛl likpr a fɛŋ ow. 17-Li sus ow mob sus ɛm ebl kondoŋ nyam, -li kok mirŋ ɛm tufɛ ɛtŋ -lʼoc -lʼus ow. 18Ɛtŋ -nʼam kokr ow miyɛr -lʼibrm ow -lʼɛsɛ: «Sʼam ɛsŋnʼŋ o, Jwifɛl ecʼɛb ebu!» 19-Lʼoc likŋni -nʼam ↄr ow nuŋ nuŋ, -nʼam fafl ow sar any, ɛtŋ -nʼam kok nyandrɛ -lʼok ↄwrↄkp wus ow ecʼany af. 20Eke -li kokar ow miyɛr bake ow uwr a, -nʼↄny mob sus ɛm ebl kondoŋ a -lʼoc ow es, ɛtŋ -lʼɛwl mɛny -lʼot ow e mob tasi a -li sus ow. Ɛtŋ sica -nʼↄny -lʼɛlu ow gbeŋ -nʼam oc -nʼim -lʼɛw ow olikŋ af.

Jesu ecʼolikŋ af ɛw owi

Matie 27.32-44; Luk 23.26-43; Jan 19.17-27

21Sica eke -nʼanŋn ejagb af -nʼaam a, -lʼↄbr Simↄ, Sirɛn baŋn iy nyam ekʼel Alesandr lele Rufus ab ecʼɛl ɛs ekʼanŋ akp ɛm am ow, ɛtŋ srↄda eyŋ a ↄnyʼn lɛc ɛm eke li kʼabum Jesu olikŋ. 22-Nʼↄny Jesu -nʼim usu nyam eke wɛl bʼɛsŋ Gↄlgota ekʼel nyandrɛ ɛm “Nuŋ kpↄk ecʼusu”. 23Yogŋ srↄda eyŋ a wuwlm mar lele kpey ab ↄŋ Jesu eke kʼɛgŋ, kↄ lʼɛgŋm lʼebm. 24-Lʼɛw Jesu olikŋ af ɛtŋ -li cɛc ow eci mob sus ɛm a sↄsum oc kok ɛm, -lʼuw ɛgŋ ɛgŋ ecʼekʼɛbm ab any. 25Ibribr e wanci libarm af anake -lʼɛwr ow olikŋ af a. 26Ɛtŋ ligↄg log nyam eke wɛl nↄn aru in ecʼolikŋ a, am yɛgm low a nuŋ af eke wɛl ↄbʼr low luw ecʼa. Odad a el: “Ɛgŋ na el Jwifɛl ecʼɛb ebu.” 27Yogŋ cɛ -lʼok ów eŋuŋ kok ɛsɛl yony yɛji olikŋ af; nyam anŋ Jesu lidr abu af, ɛtŋ nyam anŋʼn nɛmn abu af. [ 28Nɛnɛ anake Nyam Lɛl ecʼa e dad a iy nɛny a: Wɛl awlʼl ów eŋuŋ kok ɛsɛl ecʼaraŋn.]

29Agŋ ekʼam ɛcr yogŋ ecʼa, am ɛgŋn nuŋ ɛm wɛwrʼr ɛtŋ am dadʼr ɛsɛ: «Ŋ ekʼam erur eke kʼufŋ Nyamel ab es ke sɛgŋ nyahan kpɛŋ ús ɛjecʼa, 30èbr ŋ sosi, ànŋ olikŋ af yogŋ us es!» 31Ɛtŋ egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a, lel ol e low yɛgm ɛsɛl ab ab yɛji am kokrʼr miyɛr dadarir ɛl ↄfr ɛm ɛsɛ: «Lʼeb agŋ ɛjeci lʼɛlu es, ɛtŋ lʼↄ́tum eke li kʼebr in sosi! 32Ke Mesi ikŋ na ekʼel Israɛl ecʼɛb ebu a, ánŋ olikŋ af aŋa us es, ke sʼɛ́kn, ke sʼúbʼr nawrɛ tasi.» Ɛtŋ ów eŋuŋ kok ɛsɛl eke wɛl ɛw olikŋ af in ab a yɛji am wɛwrʼr.

Jesu e luw a

Matie 27.45-56; Luk 23.44-49; Jan 19.28-30

33Sica lɛgŋ uyu nuŋ ɛm a, ncebn ɛy wus a nimum af toŋ ok ncebles e wanci nyahan ɛm. 34Ncebles e wanci nyahan ɛm a, Jesu barm lebl tuↄtuↄ ɛm ninɛ: «Eloi, Eloi, lama sabaktani?» (ekʼel nyandrɛ ɛm: “Ɛm e Nyam, ɛm e Nyam, kↄ bla ɛtŋ digŋ ɛluʼm es ee?”) 35Agŋ nyam nyam ekʼanŋ yogŋ a iri odad na ɛtŋ dad ninɛ: «Ìrir, nʼam ɛsŋ Eli!» 36Ɛtŋ ɛl ɛm ecʼɛgŋ nyam uru es im oc mbra usm ɛl eci mar ab ɛm, oc ujr likŋni nyam ɛm ɛtŋ oc am ↄkŋ Jesu ekʼɛgŋ. Ɛtŋ li dad ninɛ: «Sʼɛ́wr nyamn es sʼɛkan ekʼEli bʼow ↄny usmʼn es olikŋ na af!» 37Ɛtŋ eke Jesu barm lebl ligbɛl nyam a, lʼok sel es. 38Wanci ab af cɛ Nyamel ab ɛm eci gbad gbɛl gbada a eke wɛl ɛw ɛdŋn usu lala ab any a, igŋ afr ɛm a ɛtŋ agbr ɛm araŋn didi toŋ ok esr ɛm a. 39Rom e srↄda eyŋ a eci anym ɛs a ekʼↄbr Jesu any a, ɛkn luw a ecʼelel eke ɛcr ɛtŋ li dad ninɛ: «Njɛ tasi ɛgŋ na Nyam ecʼIy!»

40Ɔyↄw bɛb yɛji anŋ yogŋ ɛtŋ am lɛr low a akpoj ɛm. Ɛl ɛm a, Mari, Magdala baŋn yↄwi a, Salome lele Mari, Jak likekli lele Jose ecʼɛl lis ab anŋ. 41Ɔyↄw amua na, Galile ɛtŋ -li bʼus Jesu jam ɛtŋ -li bi kok ow e lís e low fɛŋ. Ɔyↄw nↄnↄ bɛb yɛji eke us Jesu jam ow Jerusalɛm a, anŋ yogŋ.

Jesu ecʼes oc owi

Matie 27.57-61; Luk 23.50-56; Jan 19.38-42

42-43Sica eke lɛgŋ ew es a, Josɛf, Arimate baŋn iy a, am ow. Lʼel Jwifɛl e Sanedrɛn ab ɛm ecʼany ɛs nyam ekʼin yɛji am eku ↄmn ɛm, Nyam e gbreŋgbi usu a e mowrer e low. Ow el nɛnɛgŋ e sos bɛbm e lɛgŋ, ekʼel lɛgŋ e wɛl bʼɛŋn gbuŋ ke nɛnɛgŋ bʼɛy wus a. Na sosiɛm lʼoc lokm susu ɛm, nʼim nʼɛŋn Pilat ɛtŋ lʼibrm ekʼow kʼoc Jesu e sos megl a ↄŋʼn. 44Pilat low iti any eke Jesu kʼuw fafa. Na sosiɛm lʼɛsŋ Rom e srↄda eyŋ eci nyimn ɛs ligbɛl a ow ɛtŋ lʼibrm ow eke Jesu uw ow ibn. 45Sica eke Pilat iri ɛgŋ ligbɛl a nɛnym a, nʼↄŋ Josɛf abusu eke kʼim oc Jesu e sos megl a. 46Josɛf im ↄl gbad ufu nimamn nyam, lʼow nʼↄny Jesu e sos megl a lʼusm es olikŋ ab af, lʼoc gbad ufu a li wiwrm ow ab ɛtŋ lʼoc nʼim lʼoc ow es uwↄmu lob nyam eke wɛl nʼↄŋ ur ab ɛm. Ɛtŋ li wuwl lebn ligbɛl nyam lʼow lʼabl ow ecʼɛm ɛy usu ab es. 47Mari, Magdala baŋn yↄwi a, lele Mari, Jose lis ab, am lɛr yogŋ a eke wɛl am ɛw Jesu a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index