Search form

Matie e lɛl 3

Jan mij ok nuŋ ɛs e Nyam odad eke dad

Mark 1.1-8; Luk 3.1-18; Jan 1.19-28

1Lɛgŋ ab ɛm a, Jan mij ok nuŋ ɛs ɛy ↄkm Jude eci loj a ɛtŋ am dad Nyam odad ɛsɛ: 2«Ìtŋnin ɛrm ɛm aŋke Afr ecʼes ɛw a ow titm.» 3Jan el ɛgŋ a eke kokoba ↄb ɛs Esayi dad in e ecʼodad, ow a eke nʼam dad lʼɛsɛ: Ɛgŋ nyam anŋ loj am ɛlu lebl dad ɛsɛ: «Kòkr Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼejagb a, kòkr in e sebr a ínym nyim nyim!»

4Jan sus mob eke wɛl kok gbaŋkↄ kedebnam e suw ɛm ɛtŋ lʼɛgŋ ndey lɛl e meb er ɛm; li bʼij tɛtɛ gbaŋgban lele mow mun ab. 5Jerusalɛm ecʼagŋ, Jude wus af ecʼagŋ fɛŋ, lele mij ewl mij Jurdɛn wus ab af ecʼagŋ a am ow Jan ogŋ. 6-Nʼam ɛgŋ ɛl e sikpl a -lʼeb agŋ fɛŋ ecʼany af, ɛtŋ Jan am ok ɛl mij nuŋ Jurdɛn erŋ.

7Eke Jan am ɛkn eke Farisiɛl nↄnↄ lele Sadusiɛl ab am ow in ogŋ mij ok nuŋ ecʼa, li dad wɛl ninɛ: «Ɔny morŋn amua! Kↄ bwo dad ↄny eke, ekʼokr mij nuŋ ke ↄtur eke kʼŋgbroŋn Nyam ecʼɛrm bebl ekʼam ow ab ɛm ee? 8Sica yɛ̀gmn ↄny ecʼes an ab ɛm eke itŋnin ɛrm ɛm! 9Ɛtŋ ɛmɛny kì tutar ↄny ɛm ki dadr kʼɛsrɛ: “Ɛy lagŋ el Abraham.” Kↄ mʼam dad ↄny eke Nyam ↄtu eke ki kok mebn amua él Abraham ecʼalaw! 10Sica ↄs anŋ eke bʼow bubr ekŋ es min ɛm. Likŋ fɛŋ ekʼↄ́sum ey amamn a, wɛl bʼow ubrʼr es oc ↄwlʼl alm. 11Ɛm ecʼa, mʼam mʼok ↄny mij nuŋ mij ɛm ɛsɛ ɛrm ɛm itŋn eci mɛny ɛwr af, gbɛkↄ ɛgŋ ekʼanŋʼm jam am ow a bʼow ok ↄny mij nuŋ Abŋ Lala lele al ɛm ab. Nʼↄny abusu nↄnↄ lʼakm im. Mʼitm bↄbↄ yɛji eke mi kʼↄny in e cↄkrukpↄ meb a mʼotʼr es. 12Nʼↄnym waw ab ɛtŋ li bʼow nʼↄŋ egb a lɛf, lʼéb ey a, ke lʼígŋ suw a lʼok es. Li bʼow lʼeb egb a lʼok egbel ɛm, ke lʼófŋ suw a al ekʼiram es ab ɛm.»

Jesu e mij ok nuŋ

Mark 1.9-11; Luk 3.21-22

13Sica Jesu anŋ Galile ow Jurdɛn eke Jan kʼokʼr mij nuŋ; 14kↄ Jan ɛgŋm, ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Ɛm anake kʼokʼm mij nuŋ a, ɛtŋ ow el ŋ eke am ow ɛm ogŋ!» 15Gbɛkↄ Jesu dadʼr ninɛ: «Caca ɛm a, ɛ̀gŋ ke ow él ɛbɛn, aŋke ɛbɛn eke si bʼow si kok ów fɛŋ eke Nyam am ibrm ɛy ab ana.» Ow sosiɛm Jan ɛgŋ eb okʼr mij nuŋ. 16Eke Jesu ok mij nuŋ ke am ɛy ↄkm erŋ a, kpɛkŋ afr agbr ɛm. Lʼɛkn Nyam ecʼAbŋ ekʼam usʼr es nuŋ af ɛsɛ kel af. 17Ɛtŋ lebl nyam anŋ afr am ikŋ dad ɛsɛ: «Ɛgŋ na el ɛm ecʼIy eke mʼerur tasi; mʼoc ɛm eci sos ɛm iŋn fɛŋ mʼɛluʼl ɛm.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index