Search form

Ów eke Jan ɛkn es ɛkn ɛm int

Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any

Jam us ɛs Jan nↄn Es Ɛkn eci lɛl na in eci susu ɛm. Lɛgŋ ab ɛm a, Rom ekʼɛw usu ab es a, bʼɛw lɛc ɛm ibrm eke agŋ kʼigŋ ɛl ecʼes ɛw ɛs Sesar nuŋ ɛsɛ Nyam af. Ow eci kok ɛm a, ow bʼow ↄŋ -li yɛgm ɛb a ecʼɛlum eke -nʼↄnyn a. Kretiɛnɛl a ɛgŋm ow e low ebm. -Lʼerurmn eke -li kʼigŋ Nyam ɛjeci nuŋ eke ow elm Jesu cɛ, ɛtŋ ow sosiɛm wɛl bʼijr ɛl gbre. Jan in obi yɛji, Rom ecʼes ɛw ɛs a ogŋʼn ɛb ɛm oc im ɛwʼr es lekr nyam ɛm eke wɛl bʼɛsŋ Patmↄs. Yogŋ, es ɛkn ɛm, Nyam yɛgmʼn ów nↄnↄ yecʼɛtŋ ke li bɛ́bm kretiɛnɛl sos gbre ij ekʼam ow a eci, lʼátr wɛl sos es ɛl ecʼↄmn a eke -nʼↄnyn a eci. Afr ɛrm ɛs nyam oc Jan abŋ ɛm im eke ow kʼɛkn ów a eke bʼow ɛy wus af aŋa a ɛsɛ elel eke Nyam am ɛkan ab af. Amani Sig ɛm eci mɛny ɛwr owi nↄnↄ anŋ ów a eke Nyam am yɛgm Jan ab ɛm. Jan eci lɛgŋ ab ɛm a, kretiɛnɛl a iri ow eci nyandrɛ a, kↄ agŋ ekʼijr ɛl gbre a gbɛ ↄtum uwm ow eci nyandrɛ ab any. Ɛy obi ɛy obi yɛji, yɛfɛnyna ɛm a, sʼírim mɛny ɛwr owi a okm ɛy es sos ɛm sɛnyn sɛnyn, gbɛkↄ ów nↄnↄ anŋ eke am ayl ɛy sos ɛm:

1) Low ŋuŋ am ɛy lɛc wus na af, kↄ toŋ ke ow ók wus eci nuŋ ɛdŋ ɛm a, Nyam bʼow akm in ecʼefnu ab es ar ogŋ ab ɛm.

2) Nyam bʼow jɛj agŋ fɛŋ e low ok. Agŋ a eke ub Jesu nawrɛ a, wɛl nↄn ɛl ecʼen sel ɛŋn eci lɛl ab ɛm, ɛtŋ -li bʼow -lʼij sel ekʼↄnym uwr a ecʼaja. Ɛmɛny Nyam bʼow jɛj ɛgŋ e low ok, es an a eke ɛgŋ a bʼow ↄny wus af aŋa ab ɛm (Es Ɛkn 20.11-15; bɛ̀bmn 1 Korɛnt 3.10-15).

3) Agŋ a eke bʼij nɛny nyam in e lís a, li bʼow lʼap wɛl ob.

4) Afr, sɛgŋ fɛŋ wɛl bi kↄklm Nyam.

Bibl eci lɛl es abal el na ɛm a, Nyam am ɛlul in sosi ↄkm ɛsɛ Nuŋ Ɔb lele Nuŋ Ɛdŋ ab af. Tasi ɛm a, in obi li kok wus na, ɛtŋ in obi li bʼow lʼɛwl ni ŋuŋn ow ke lʼóc wus owr a lele afr owr ab ab lʼow.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index