Search form

Rom eyŋ e lɛl 1

Ɛsŋn

1Ɛm Pↄl Jesu Krist e juma kok ɛs, ɛm mʼam awŋ ↄny lɛl na. Nyam ɛsŋʼm eke mi kʼel ɛrm ɛs ɛtŋ lʼoc lʼɛwʼm saw eke mi kʼↄb in ecʼAmani Mamn a e kokoba.

2Amani Mamn na, Nyam ɛcr in e kokoba ↄb ɛsɛl ɛm ɛwar ow e low godʼɛtŋ in eci Silɛl lala ab ɛm. 3Amani Mamn a am dad Jim Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼodad. Yecʼekʼel in e mew ɛm ecʼa, wɛl ewʼr ɛb ebu David, lagŋ ecʼeb ab ɛm. 4Eke Abŋ Lala igbmʼn luw ɛm a, Nyam yɛgm eke lʼel Nyam ecʼIy ekʼↄny abusu fɛŋ. 5Jesu Krist kokʼm bibm mʼel ɛrm ɛs, yecʼɛtŋ ke in e nin a e sos usr sosiɛm a, mʼↄ́ŋ ɛbr ɛbr fɛŋ ecʼagŋ eke uwm Nyam any a, úbʼr nawrɛ ke ↄ́ny in ecʼɛlum. 6Ɔny yɛji, anŋn agŋ amua ɛm, eke Jesu Krist ɛsŋ ↄny a sosiɛm.

7Ɔny fɛŋ eke anŋn Rom a, ↄny eel Nyam ecʼɛrm erur ɛtŋ lʼɛsŋ ↄny eke kʼow anŋn in ecʼagŋ ab ɛm, ke íir ɛb in eci. Ke Nyam ɛy Ɛs lele Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ab ɛ́dŋ ↄny ↄwrↄ ke ↄ́ŋ ↄny ɛrm es ɛy!

Pↄl am erur eke kʼim ɛkn Rom e kretiɛnɛl a

8Mʼam ikŋ anym mʼɛcr Jesu Krist ɛm mʼɛlu Nyam bia, ↄny fɛŋ eci, aŋke wɛl am dad ↄny ecʼↄmn a ecʼodad wus nimum af. 9Tasi ɛm a, eke mi bʼↄb Nyam Jim ecʼAmani Mamn a, ke Nyam eci juma anake mʼam kok ɛm ecʼɛrm fɛŋ ɛm a. Ɛtŋ in, lʼij ɛm e daŋku eke mʼↄ́pim ↄny ecʼↄkn ɛm e Nyam ŋↄŋn fɛŋ ɛm. 10Mi bʼibrmʼn sɛgŋ fɛŋ eke li kʼↄŋʼm abusu mʼow ↄny ogŋ a, eke ow el in ecʼerur tasi, 11aŋke ↄny ecʼɛkn am awʼm tasi yecʼɛtŋ ke mʼísm ↄny Abŋ Lala eci ob ap ab, ke ínymn es kikri. 12Nawrɛ tasi ɛm a, kʼaw ke mi bʼow mʼɛŋn ↄny a, ↄmn a eke ↄny lele ɛm ab sʼↄny a, ↄ́ŋ ke sʼátarir sos es.

13Agŋ lisijimɛl, mʼerur eke kʼuwr any eke sakp nↄnↄ mi tutr eke mi kʼow ↄny ogŋ yogŋ, kↄ toŋ sicaca ɛm a, mʼↄtum mʼɛŋnm ow ecʼabusu. Mʼam ↄmn eke ɛm e juma a, ↄny ogŋ yogŋ yɛji bʼow ↄsu ey amamn ɛsɛ ɛbr ɛjecʼɛm ecʼab af. 14Ow it eke mi ki kok agŋ fɛŋ e juma, Grɛkɛl lele Barbarɛl ab, agŋ ekʼuw low any lele agŋ eke uwm low any ab ab. 15Ow sosiɛm anake, ow am awʼm tasi eke mi kʼↄb ↄny Amani Mamn e kokoba, ↄny yɛji eke iir Rom a.

Kin Amani Mamn a

16Tasi ɛm a, Amani Mamn a ecʼↄb a ↄ́nym im ɛ́s, aŋke lʼel Nyam e lɛc ɛgŋ kaka fɛŋ ekʼub nawrɛ a e sↄg eci: krɛkrɛ ɛm a Jwifɛl, ke sica agŋ ekʼelm Jwifɛl a yɛji. 17Amani Mamn a bi yɛgm elel eke Nyam bʼocr agŋ nyim nyim in ecʼany af a: ow bʼↄb nuŋ ↄmn a eke -li bʼoc -lʼɛlu ow ɛm ab ɛm ɛtŋ ow bʼuwr ↄmn ab ɛm cɛ. Ɛɛ, Nyam Lɛl ɛm a wɛl bʼawl: Ɛgŋ yecʼekʼel nyim nyim Nyam ecʼany af a bʼow anŋ owr in ecʼↄmn a eke lʼoc lʼɛlu ow ɛm a sosiɛm.

Agŋ a ekʼelm Jwifɛl a ↄny low ↄbr Nyam ecʼany af

18Afr kpekpe ɛtŋ Nyam am ɛlu in ɛcʼɛrm bebl a ↄkm aŋke agŋ el sikpl ɛsɛl ɛtŋ -li bi kok low ŋuŋ. Ɛl ecʼów eŋuŋ kok ab ɛm, -li bʼɛdŋn low nɛnyɛmbri nyam eke ki kok low. 19Ɛɛ, low eke wɛl ↄtu eke kʼuw any Nyam e lís a, ayl ɛl eci, aŋke Nyam in obi ayal ↄŋ ɛl. 20Nyam ecʼabusu a ekʼↄnym nuŋ a lele fɛŋ a eke in obi in obi a lʼel ab ab a, el ów nawrɛ eke wɛl ɛ́knm. Gbɛkↄ lɛgŋ a ɛtŋ eke wɛl kok wus a, ɛgŋ fɛŋ ↄtu eke kʼɛkn ɛl eke li bi lɛr ów a fɛŋ eke Nyam kok a. Ow sosiɛm a, agŋ ↄnym sos dogŋn eb kaka ij. 21Tasi ɛm a, -lʼuw Nyam any, kↄ -lʼusrm ow sos ɛtŋ -nʼↄↄm ow bia. Ke ow tasi ekʼow it eke wɛl ki kok Nyam ecʼana. Kↄ ɛl e sow tutr a itŋn el nyamb e sow tutr, ɛtŋ ɛl ecʼɛrm a eke low any uw anm ɛm a, irmn usuayl a. 22-Li bʼocr ɛl sosi ɛsɛwru, kↄ -lʼel eŋ ɛm eŋuŋ ɛsɛl. 23Ow a eke -li kʼigŋ anygbɛl e Nyam a ekʼúwm a nuŋ a, -lʼigŋ ekŋ ekpr nuŋ. Ekŋ ekpr amua wɛl aku ɛl nʼanŋ ɛsɛ ɛgŋ eke bʼuw, oglog ↄr, oglog mindey ekʼɛli akr yar lele morŋn ab af.

24Ow sosiɛm a, Nyam ɛgb ɛl es -li kok ɛl ecʼɛrm ɛm ecʼów eke bʼaw ɛl a, ɛtŋ ɛbɛn a ɛl obi ɛm, -li bʼibar ɛl eci sos megl a ɛ́s ɛm. 25-Nʼↄny Nyam e lís e low nawrɛ a -lʼitŋn ów yadŋ ɛm, yecʼa eke Nyam kok a -lʼigŋ ow nuŋ ɛtŋ -li kok ow e lís owi Kok Ɛs a ecʼusu a. Anygbɛl él in eci sɛgŋ fɛŋ! Amɛn!

26Na sosiɛm anake Nyam ɛgb ɛl es -lʼusr ów aw a eke bʼↄŋ ɛl ɛ́s a jam a. Ɛl ecʼↄyↄw a ɛ́ruam egŋ ab ij, kↄ ↄyↄw ɛjecʼab -li bʼɛru, ɛtŋ ow el low eke wɛl am kokm agŋ ɛm. 27Egŋ yɛji bi kok low nyam a cɛ. -Lʼɛruamn ↄyↄw ab ij, kↄ ɛl lawlɛl egŋ ecʼerur bʼaw ɛl. -Li bʼɛru ɛl egŋ ↄfr ɛtŋ ow el ɛ́s! Ow ↄŋ -li bʼɛŋn ɛl obi ɛm a es abur eke ɛl eci es an ŋuŋ a ism ab.

28Eke -lʼerurm eke -li kʼuw Nyam any a, Nyam ɛgb ɛl es -lʼus ɛl eci sow tutr yadŋ a jam, ɛtŋ -nʼam kok yecʼekʼitm eke wɛl ki kok a. 29Ów ɛnyɛmbri yony yony iy ɛl ɛm gbↄŋ. -Li bi kok low ŋuŋ, -li bʼerur ob ekʼel ɛl lawlɛl ecʼa, -lʼel agŋ eŋuŋ ɛtŋ nyamnɛyr iy ɛl ɛm gbↄŋ. -Li bʼibi agŋ, -li bʼatar ów es, -li bʼɛju ɛl lawlɛl ɛtŋ -li bi kok low mɛju ecʼabŋ ab. -Li bi dad ów eŋuŋ -lʼok agŋ af, 30ɛtŋ -li bi cacak wɛl. -Lʼel Nyam ecʼefnu, -li bi wɛwr ɛl lawlɛl, es ɛfu iy ɛl ɛm, -li bʼij nɛny, ɛtŋ -li bʼɛcr akunda fɛŋ ɛm -li kok low ŋuŋ. -Lʼɛluamn agŋ a eke ew ɛl a. 31-Lʼel anyambu, -lʼɛluamn ɛl eci nɛny eke -li bʼij a, ɛtŋ -lʼel agŋ eke ↄnym ɛrm lele sↄrŋ ikŋ ab. 32Ke -lʼuw Nyam eci jɛj ok ab any tasi cɛ. Agŋ a eke bi kok nɛnɛ a it eke kʼuw. Sica -li bi kok ów amua, kↄ ɛmɛny, -li bʼerur agŋ a eke bi kok a yɛji.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index