Search form

Rom eyŋ e lɛl 10

Jwifɛl lele agŋ eke elm Jwifɛl ab ab ↄny Ɛs Kↄtↄkↄ nyam

1Agŋ lisijimɛl, mʼam erur ɛm ecʼɛrm fɛŋ ɛm eke Jwifɛl kʼɛŋn sel, ɛtŋ mʼam ibrm Nyam low na ɛl eci. 2Nawrɛ, mʼↄtu eke mi kʼij ɛl e lís e daŋku mʼɛsɛ: Nyam e kok owi anŋ ɛl ɛrm ɛm tasi, kↄ -lʼuwm ow ecʼejagb ab any tasi. 3-Lʼirim elel eke Nyam bʼocr agŋ nyim nyim a, ɛtŋ -lʼↄl ɛl ecʼelel eke agŋ bʼeel nyim nyim ab es. Ow ↄŋ -lʼɛgŋm -lʼebm elel a eke Nyam bʼocr agŋ ɛsɛ agŋ nyim nyim af a. 4Tasi ɛm a, Krist kok Mois ecʼol a e low iy nɛny, yecʼɛtŋ ke Nyam óc agŋ fɛŋ eke bʼub Krist nawrɛ a agŋ nyim nyim.

5Mois in obi nↄn elel eke wɛl ↄtu eke kʼeel nyim nyim ol ecʼɛlum sosiɛm a ninɛ: ɛgŋ yecʼeke bi kok ol ecʼów a fɛŋ ekʼanŋ ɛm a, bʼow anŋ owr in ɛm. 6Gbɛkↄ kin yecʼeke li dad agŋ a eke Nyam bʼoc ɛsɛ agŋ nyim nyim af ɛl ecʼↄmn a sosiɛm a e lís: kì dad ŋ ecʼɛrm ab ɛm kʼɛsɛ: bwo ecʼɛgŋ bʼow uyu afr ee? Ɛsɛ ɛbɛn eke wɛl am ibrm, kↄ bwo bʼow uyu afr ↄny Krist usm es ee? 7Ɛmɛny kì dad kʼɛsɛ: bwo ecʼɛgŋ bʼow us es wus lokm ee? Ɛsɛ ɛbɛn eke wɛl am ibrm, kↄ bwo bʼow us es yogŋ ↄny Krist ɛlu ↄkm agŋ ekʼuw ab ɛm ee? 8Ow elm ɛbɛn, aŋke wɛl nↄn: odad a anŋʼŋ saw, ŋ e nɛny ab ɛm lele ŋ ecʼɛrm ɛm ab ab. Ɛtŋ odad na, in anake lʼel ↄmn ecʼamani a eke sʼam ↄb a. 9Eke ŋ e nɛny bi dad agŋ fɛŋ ecʼany af ɛsɛ Jesu el Ɛs Kↄtↄkↄ, ɛtŋ ub nawrɛ ŋ ecʼɛrm ab ɛm eke Nyam igbmʼn luw ɛm a, ow bʼow ↄŋʼŋ ɛŋn sel. 10Tasi ɛm a, eke si bʼub nawrɛ ɛy ecʼɛrm fɛŋ ɛm a, Nyam bʼoc ɛy ɛsɛ agŋ nyim nyim af, ɛtŋ eke si bʼɛlu ɛy ecʼↄmn a ↄkm agŋ fɛŋ ecʼany af a, li bi sↄg ɛy. 11Ɛɛ, Nyam Lɛl dad ninɛ: Ɛgŋ yecʼeke bʼoc ↄmn ɛluʼl ɛm a, sos kʼow ↄwm es lɛgŋ kaka. 12Ow sosiɛm a, ereb anm Jwifɛl lel agŋ ekʼelm Jwifɛl ab ab ecʼaraŋn ij. Ɛl fɛŋ Ɛs Kↄtↄkↄ nyam cɛ -nʼↄny, ɛtŋ li bʼↄŋ agŋ a fɛŋ eke bʼɛluʼl lebl a in ecʼów amamn a. 13Nyam Lɛl dad ninɛ: Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow sↄg agŋ a fɛŋ eke bʼow ɛluʼl lebl a.

Amani Mamn e kokoba ecʼↄb

14Sica ayaf -li bʼow -lʼɛlul Ɛs Kↄtↄkↄ lebl, eke -lʼubm ow nawrɛ ee? Ɛtŋ ayaf -li bʼow -lʼub ow nawrɛ, eke -lʼirim ow e lís owi ee? Ɛtŋ ɛmɛny ayaf -li bʼow -lʼiri ow e lís owi, eke ɛgŋ ↄbm ɛl ow ecʼamani ee? 15Ɛtŋ ayaf ɛgŋ kʼↄbr ow ecʼamani, eke wɛl ɛram ɛgŋ ow ecʼee? Ow sosiɛm wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm: Ɛbɛn tasi eke ow akpl eke wɛl ki lɛr agŋ a eke bʼↄb samani amamn a eci mowrer ana! 16Gbɛkↄ, ow elm agŋ a fɛŋ ɛluam Amani Mamn a. Tasi ɛm a, Esayi dad ow e low ninɛ: Ɛs Kↄtↄkↄ, kↄ bwo ecʼɛgŋ ub ɛy e Nyam odad a nawrɛ ee? 17Njɛ, eke ɛgŋ bʼiri amani a, ow anake li bʼub Ɛs Kↄtↄkↄ nawrɛ a, ɛtŋ amani na, ow ow el Krist e lís ecʼodad a.

18Ow sosiɛm mʼam ibrm mʼɛsɛ: kↄ Jwifɛl amua, -lʼirim odad na e low ee? Yadŋ, -lʼiri! Tasi ɛm a, Nyam Lɛl dad ninɛ:

Wɛl iri ɛl e lebl wus nimum af

ɛtŋ ɛl e sodad ebl im toŋ ok wus e nuŋ.

19Ow sosiɛm ɛmɛny mʼam ibrm mʼɛsɛ: Kↄ Israɛl ecʼagŋ na, -li kʼirim low a kʼokm ɛl es sos ɛm ee? Ke Mois ikŋ anym dad ɛl Nyam ecʼodad a ninɛ:

Mi bʼow mʼↄŋ nyamn ɛyr ↄny ↄny agŋ na ekʼel agŋ ekʼↄnym any a e lís.

Mi bʼow mʼↄŋ ɛrm ebl ↄny

agŋ ekʼↄnym low any uw kaka a e lís.

20Ɛtŋ Esayi oc lokm susu ɛm dad ninɛ: kin low eke Nyam dad:

Agŋ a eke ↄlmʼm es a, ɛl -nʼɛŋnʼm.

Ɛtŋ mʼɛlu sos ↄkm mi yɛgm agŋ a eke ibram im

low kaka a.

21Gbɛkↄ Israɛl ecʼagŋ a e lís a, Nyam dad ninɛ:

Lɛgŋ nimum a,

mʼɛgŋm abu es bieku nyam

eke ɛ́luam low, ke ɛ́gŋm ɛm e low ebm a e lís.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index