Search form

Rom eyŋ e lɛl 11

Nyam igŋm Israɛl eyŋ ɛlum es

1Sica mʼam ibrm mʼɛsɛ: kↄ Nyam in ecʼagŋ na es lʼigŋ lʼok wɛl ee? Njaŋ! Aŋke ɛm mʼel Israɛl iy, Abraham e lilaw lele Bɛnjamɛ ecʼeb ɛm ecʼɛgŋ ab. 2Nyam igŋm in ecʼagŋ a eke in obi lʼikŋ anym li sↄsum lʼot a, lʼɛlum es. Eke mʼↄnym yadŋ, ke uwr Eli e sodad eke anŋ Nyam Lɛl ɛm ab any, yogŋ a eke nʼam ok Israɛl eyŋ dedeku es Nyam ogŋ a. 3Ɛtŋ kin odad a: Ɛs Kↄtↄkↄ, -lʼibi ŋ eci kokoba ↄb ɛsɛl a, -ni ŋuŋn ŋ e segb waw usu a. Ɛm sↄny cɛ anake mʼanŋ a, ɛtŋ ɛm yɛji -nʼam erur eke -li kʼibiʼm. 4Ɛtŋ Nyam ecʼeke dad ↄŋʼn a el bogŋ ecʼee? Anm ŋ sↄny! Mʼɛdŋn agŋ fandi lↄbŋ mʼɛw es ɛm eci, agŋ a eke ókm ↄwrↄkp wus igŋm Baal nuŋ a. 5Yɛfɛnyna yɛji low nyam a cɛ. Agŋ tɛl anŋ eke Nyam in ecʼɛrm mamn ab ɛm ɛdŋn ɛw es. 6Eke Nyam in ecʼɛrm mamn ab ɛm sↄsum ot ɛl, ke ow elm ɛl ecʼów eke -li kokr a sosiɛm. Blel ow el ɛbɛn, ke Nyam ecʼɛrm mamn ɛm ecʼob ap a elm bibm ↄfr ɛm ij.

7Sica ayaf si ki dadr ab ee? Israɛl eyŋ ɛŋnm ob a eke -nʼam ↄl es a, kↄ agŋ a cɛ eke Nyam sↄsum ot a ɛŋn ob a; agŋ likpr a ↄny ɛrm tuↄtuↄ, 8ɛtŋ ɛsɛ elel eke wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm ab af: toŋ ke igŋ yɛfɛnyna a, Nyam ↄŋ ɛl eci low iri a anŋ ɛsɛ ob eke uw af, nʼↄↄm abusu eke ɛl ecʼanyamn a kʼɛkn es, ke ɛl ecʼↄru a íri ów. 9Ɛb ebu David yɛji dad ninɛ: Ke ɛl eci ob ij ɛgbɛl a ítŋn el meb eke wɛl uk ɛl, nↄmu e wɛl ɛdŋ, ɛl e wus ok eci, ke Nyam kók ɛl ow e low. 10Ke -lʼel ány eflu, -li kʼɛknmn low kaka fɛŋ! Ke Nyam úyul ɛl ɛrɛkp leg leg ↄny ibn ɛl es sɛgŋ fɛŋ!

Agŋ a eke elm Jwifɛl a eci sel ɛŋn owi

11Sica mʼam ibrm mʼɛsɛ: kↄ Jwifɛl na wus -lʼok kpɛkŋ kpɛkŋ ab ee? Njaŋ! Gbɛkↄ ɛl eci low any ↄbr a ↄŋ ɛtŋ bieku ɛjeci ecʼagŋ a ↄtu ɛŋn sel. Ɛbɛn a, ow ↄŋ Israɛl eyŋ am ogŋ ɛl ŋkre. 12Israɛl eci low any ↄbr a ism wus ów amamn ɛgbɛl ɛgbɛl ab, ɛtŋ in eci wus ɛy a ism agŋ ekʼelm Jwifɛl a ów amamn ɛgbɛl ɛgbɛl ab. Sica, lɛgŋ a eke Jwifɛl a fɛŋ bʼow ɛwl ɛgŋ Nyam e low eb a, ow ayl tasi eke Nyam ecʼów amamn ɛgbɛl a ɛmɛny bʼow agb bobn.

13Sica, ↄny eke elmn Jwifɛl a, ↄny anake mʼam dad ↄny odad a. Ɛm mʼel Krist ecʼɛrm ɛs agŋ a ekʼelm Jwifɛl a eci, ɛtŋ mʼↄny sos ɛm iŋn ɛm e juma na ɛm. 14Juma na eci kok ɛm a, mʼam ↄny tutr eke mi bʼow mʼobn ɛm lisijimɛl Jwifɛl eci ŋkre ogŋ a, ke ow ↄ́ŋ mʼeb agŋ nyam nyam ɛl ɛm. 15Tasi ɛm a, eke Nyam ɛw ɛl saw a, lʼokr ɛm wus ab. Sica, lɛgŋ a eke li bʼow lʼɛwl lʼeb wɛl a, bla lowi bʼow ɛy ab ee? Agŋ eke uw a bʼow ɛwl anŋ owr.

16Eke futufutu ecʼogog nyam el Nyam eci, ke futufutu a nimum yɛji in ecʼana. Ɛtŋ eke likŋ nyam eci min a fɛŋ el Nyam eci, ke ál a yɛji in ecʼana. 17Israɛl eyŋ anŋ ɛsɛ olivie ikŋ eke wɛl ewl ↄgm, ke Nyam bubr in ecʼál bɛb es af. Ɛtŋ ŋ, eke elm Jwif ke anŋ ɛsɛ akp ↄfr ɛm ecʼolivie ikŋ af a, lʼoc lʼujrʼŋ likŋ lis ab ɛm, wuwlm ekŋ ál tasi a eke cucu likŋ lis a eke wɛl ewl ab ab. Ɛtŋ sica, ↄtu eke in ecʼekŋ ál ab ab kʼɛ́ŋn mij a eke bʼanŋ in e min ab ɛm ow a. 18Ow sosiɛm, kʼìm ekŋ ál a ecʼany af kʼíj en! Eke erur eke kʼij en, ↄkn eke ow elm ŋ ecʼabu ɛm likŋ a e min a anm, kↄ ŋ likŋ a e min a ecʼabu ɛm anŋ.

19Ŋ bʼow dad ɛsɛ: wɛl bubr ekŋ ál es ɛtŋ ɛm, wɛl oc ujrʼm likŋ lis ab ɛm. 20Na low nawrɛ! Wɛl bubr ɛl es aŋke -nʼↄnym ↄmn, ɛtŋ ŋ akŋm likŋ lis ab ab, aŋke ↄny ↄmn. Ŋ kʼɛ̀w sos, kↄ erŋn anake kʼↄnyʼŋ a. 21Ɛɛ, aŋke eke Nyam ɛgbm Jwifɛl eke el likŋ caŋ a ecʼál ab es, ŋ yɛji li kʼow lʼɛgbmʼŋ es. 22Ɛ̀bmn nyamn ɛkn elel eke Nyam bʼɛlu in ecʼɛrm mamn ↄny lel in e tuↄtuↄ el ab ab ↄkm a: lʼɛlu in e tuↄtuↄ el a ↄkm agŋ eke ok wus a e lís, ɛtŋ lʼɛlu ɛrm mamn ↄkm ŋ e lís. Gbɛkↄ ow it eke kʼanŋ in ecʼɛrm mamn ↄny ab ɛm, ekʼow elm ɛbɛn, ŋ yɛji li bʼow lʼubrʼŋ es ɛsɛ likŋ lal af. 23Eke batŋ Jwifɛl igŋ ɛl eci ɛrm tuↄtuↄ a ɛlu es, Nyam bʼow ɛwl oc ujr ɛl yogŋ a eke anym ɛm a -nʼanŋn a, aŋke nʼↄny abusu eke li kʼujr wɛl ɛm. 24Tasi ɛm a, ŋ, akp ↄfr ɛm e likŋ lal el. Nyam ubrʼŋ es ɛtŋ oc ujrʼŋ likŋ eke wɛl ewl ɛm, ŋ ecʼa ow elm elel eke wɛl ki kokr a. Jwifɛl ecʼa, ɛl -lʼel likŋ a eke wɛl ewl a ecʼál. Ow sosiɛm, ow bʼow ɛw fuɛfuɛ eke Nyam kʼujr ɛl likŋ na eke ow el ow ɛm -lʼɛlil -lʼokr ↄkm a.

Israɛl eyŋ fɛŋ e sel ɛŋn

25Agŋ lisijimɛl, kin Nyam e lís e low e lↄl es ke mʼerur eke mi ki yɛgm ↄny uwr any, yecʼɛtŋ ke ↄny eke elmn Jwifɛl a, kʼócrmn ↄny sosi eke eel ɛsɛwru. Israɛl eyŋ ecʼogog nyam kʼow ɛgŋm eke kʼiri low, ɛtŋ ow bʼow anŋ ibn toŋ bake ɛb ɛb ɛjecʼa e nɛny a nimum ɛwl ow Nyam ogŋ. 26Ɛtŋ ɛbɛn a Israɛl eyŋ tasi a fɛŋ bʼow ɛŋn sel, ɛsɛ elel eke wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm ab af: Es Eb Ɛlu Ɛs a bʼow anŋ Jerusalɛm ow. Li bʼow nʼↄny Jakↄb ecʼeb a eci low any ↄbr a lʼoc es. 27Ɛtŋ Admaga igŋ af dad ninɛ: kin sinm a eke mi bʼow mi kok ɛl ab lɛgŋ a eke mi bʼow mʼↄny ɛl e sikpl a mʼoc es a.

28-Lʼɛgŋm Amani Mamn a -lʼebm, ow ↄŋ -lʼɛwl -lʼel Nyam ecʼefnu ɛtŋ ɛbɛn a, ↄny, ow akpl ↄny eci. Ke Nyam eke sↄsum ot ɛl a, in ecʼagŋ eke wɛl kʼel eci. Li bʼerur wɛl ɛl lagŋɛl sosiɛm. 29Tasi ɛm a, lɛgŋ kaka Nyam ɛwlm ébm ob eke li bʼↄŋ ɛgŋ a, ɛtŋ agŋ a eke li bi sↄsum lʼot a, lʼígŋm lʼɛlum wɛl es lɛgŋ kaka. 30Lɛgŋ sig ɛm a, ↄny ↄbar Nyam any, kↄ caca ɛm a, Jwifɛl anake ↄbr Nyam any, ke ow ↄŋ, ↄny ɛŋan Nyam eci sↄrŋ ikŋ a. 31Ɛtŋ ɛl ecʼa yɛji ɛbɛn cɛ ow bʼow el: sica ɛl yɛji, -li bʼow -lʼↄtu -nʼɛŋn Nyam e sↄrŋ ikŋ a, ↄny eci sↄrŋ ikŋ a eke Nyam ↄny a sosiɛm eci. 32Tasi ɛm a, agŋ a fɛŋ ↄnym ɛlum, ow sosiɛm Nyam ɛgb ɛl es -li kok ów eke -lʼerurir a, yecʼɛtŋ ke li yɛ́gm wɛl fɛŋ in eci sↄrŋ ikŋ a.

Nyam agb

33Nyam ecʼob ↄny a agb nawrɛ tasi! In e sɛwr a lel in e low any uw ab ab ↄtu nↄnↄ, ɛgŋ kaka kʼↄtum uwm in ecʼów eke li bi dad lʼucu es ab any, ɛgŋ kaka kʼↄtum irim in ecʼów eke li bɛbm lʼok es a. Nyam Lɛl dad ninɛ: 34Bwo uw Ɛs Kↄtↄkↄ eci tutr ab any ee? Bwo ↄtu eke kʼↄmʼn ów ee? 35Bwo ikŋ anym ↄŋ Nyam ob, eke sica Nyam yɛji kʼↄwr ↄŋʼn ee?

36Ɛgŋ kaka, aŋke in ɛm fɛŋ bʼanŋ ow, in ɛm fɛŋ ɛcr anŋ ɛtŋ el in eci. Anygbɛl él Nyam eci sɛgŋ fɛŋ! Amɛn!

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index