Search form

Rom eyŋ e lɛl 2

Ɛgŋ eke bi jɛj lawlɛl e low ok a am ↄbr in sosi low

1Ow sosiɛm anake, ŋ eke bi jɛj awlŋɛl ecʼów ok a, ke él Jwif, ke kʼélm Jwif, ŋ ecʼa ↄnym sos dogŋn eb kaka, aŋke ŋ bi jɛj awlŋɛl ecʼów ok, kↄ bi kok ɛsɛ ɛl af! Na sosiɛm, eke bi jɛj ɛl ecʼów ok a, ow el ŋ sosi eke am ↄbr low. 2Ɛɛ, ɛy sʼuw any eke Nyam eci jɛj ok a el tasi agŋ eke bi kok nɛnɛ a e lís. 3Ŋ bi jɛj agŋ a eke bi kok ów amua a ok, gbɛkↄ bi kok ɛsɛ ɛl af! Ŋ am ↄny ↄmn tasi eke Nyam eci jɛj ok a kʼow ↄbmʼŋ low ee? 4Nyam ↄny ɛrm mamn, li bʼɛgŋ low lʼeb, ɛtŋ li bʼeku low. Kↄ na anake erurm ab ee? Kↄ ŋ, uwm any eke Nyam ecʼɛrm mamn na am ↄŋ abusu eke kʼitŋn ŋ ecʼes an ab ee? 5Gbɛkↄ kʼerurm eke kʼiri, kʼerurm eke kʼitŋn. Na sosiɛm anake am eb ɛrm bebl ligbɛl ɛw es ŋ e lís ɛrm bebl e lɛgŋ a ecʼa. Lɛgŋ a, Nyam bʼow ɛlu ↄkm eke nɛnyɛmbri nyam ɛm li bi jɛj agŋ ecʼów lʼok. 6Ɛtŋ li bʼow nʼↄŋ ɛgŋ ɛgŋ ecʼów eke kok a e yecʼa ekʼit a. 7Agŋ bɛb bʼucu ↄny es kok low mamn, yecʼɛtŋ ke -nʼanŋ Nyam ecʼanygbɛl ab ɛm. -Li bʼↄl yɛjʼeke Nyam ki susm ɛl es, ɛtŋ -li bʼↄl owr anŋ a eke úwrm ab es. Agŋ amua, Nyam bʼow ↄŋ ɛl -nʼanŋ owr in ab sɛgŋ fɛŋ eci. 8Agŋ bɛb bʼↄbrʼr any, -lʼɛluamn low nɛnyɛmbri nyam kↄ -li bi yɛb low ŋuŋ am nyimn ɛl. Agŋ amua ecʼa, Nyam bʼow yɛgm ɛl in ecʼɛrm bebl ligbɛl a. 9Gbre lele erŋn ab bʼow ↄny agŋ a fɛŋ eke bi kok low ŋuŋ a, ow bʼow ↄb nuŋ Jwifɛl ɛm, ke ow ɛ́ŋn agŋ ekʼelm Jwifɛl a yɛji. 10Sica Nyam ecʼanygbɛl a, es susm a lele ɛrm es ɛy ab ab, li bʼow nʼↄŋ agŋ a fɛŋ eke bi kok low mamn a, ow bʼow ↄb nuŋ Jwifɛl ɛm, ke ow ɛ́ŋn agŋ ekʼelm Jwifɛl a yɛji. 11Tasi ɛm a, Nyam okm ereb agŋ ɛm.

12Agŋ a fɛŋ eke am kok sikpl ke úwm Mois e sol ab any a, bʼow uw eke -lʼuwm ol ab any yɛji. Gbɛkↄ agŋ a fɛŋ eke uw Mois ecʼol ab any ke ɛbɛn yɛji am kok sikpl a, ol a bʼow jɛj ɛl e low ok. 13Bwo ecʼɛgŋ Nyam bʼoc ɛsɛ ɛgŋ nyim nyim af in ecʼany af ee? Ow elm agŋ a eke bʼiri Mois ecʼol a nɛnɛ cɛ a. Njaŋ, kↄ agŋ eke bʼɛlum ol a. 14Agŋ a eke elm Jwifɛl a uwm Mois ecʼol ab any. Gbɛkↄ ɛl ɛm ecʼagŋ bɛb bi kok ɛsɛ elel eke ol a bi dad ab af. Agŋ amua -lʼuwm ol any, gbɛkↄ ow anŋ ɛsɛ ɛbɛn ol a cɛ wɛl yɛji wɛʼn uw any af. 15Aŋa ɛm a, -li bi yɛgm low nyam: ów a eke ol bi dad a nↄn ɛl ecʼɛrm ab ɛm, sow tutr eke -li bʼↄny ɛl obi ɛm a bʼɛlu ow e low ↄkm. Sakp oglog ɛl e sow tutr a bi dad eke -lʼuwm kok, ke sakp bɛb ecʼa wɛl dad eke -lʼuw kok. 16Ów amua fɛŋ eke mi dad a bʼow ok ↄkm kpata jɛj ok e lɛgŋ a, ɛsɛ elel eke Amani Mamn na eke mʼam ↄb a am dad ab af. Lɛgŋ a, Nyam bʼow ɛcr Jesu Krist ɛm jɛj fɛŋ a eke lↄl es agŋ ecʼɛb ir ɛm a e low ok.

Jwifɛl ↄny low ↄbr Nyam ecʼany af

17Ŋ eke bʼij en ɛsɛ in Jwif a, ol af anake bʼeb lɛc a ɛtŋ ntotŋ bʼokʼŋ ŋ e Nyam a eci. 18Ŋ uw yecʼa eke li bʼerur ab any, ɛtŋ ol bʼɛlumʼŋ abu sↄsum yecʼa eke akpl a oc. 19Ŋ bi tutr eke ↄtu eke ki nyimn ány eflu, ke él agŋ ekʼanŋ ncebn ɛm a ecʼusuayl, 20agŋ ekʼuwm low any a lel ɛl ekʼɛw fuɛfuɛ ↄmn ɛm ab ab eci low yɛgm ɛs. Ɛɛ, ŋ bi tutr eke ol eke ↄny a ↄŋʼŋ ↄny low any uw lele low nɛnyɛmbri nyam tasi ab. 21Eke ow el ɛbɛn, ŋ eke bi yɛgm awlŋɛl low a, ám yɛgmnmʼŋ sosi low! Ŋ bi dad eke ɛgŋ kʼiy mil, ke ŋ ám iy! 22Ŋ bʼɛdŋn nfaci ij, ke ŋ ám ij. Ŋ bʼↄny sinyam yadŋ eci sifn, kↄ bʼiy ɛl e Sinyamel ab ɛm e simob a! 23Ŋ ntotŋ bʼokʼŋ ol ekʼↄny a eci, gbɛkↄ ɛ́luam ol, ow bʼↄŋ ↄny Nyam ecʼany a oc es. 24Tasi ɛm, kin yecʼeke wɛl bʼawl Nyam Lɛl ɛm: ↄny sosiɛm, agŋ a eke elm Jwifɛl a bi yayr Nyam e nin a.

25Eke bi kok low yecʼa eke ol bi dad a, ke nawrɛ tasi likr es ubr el low akplu. Kↄ eke ɛ́luam ol, ɛtŋ ubr likr es bↄbↄ yɛji, anŋ ɛsɛ ɛgŋ eke ubrm es ab af. 26Kin low nyam: ɛgŋ nyam ubrm likr es, gbɛkↄ li bʼɛlum Nyam ecʼol a. Kↄ Nyam kʼow ɛgŋm ebmʼn ɛsɛ likr cɛ owʼn ubr es af ee? 27Ɛgŋ ikŋ na ubrm sos megl af e likr es, gbɛkↄ li bʼɛlum ol. Eke ow el ɛbɛn a, in anake li bʼow li jɛj ŋ owi lʼok, ŋ eke ɛluam ol a. Ke ŋ nana ↄny ol a eke wɛl nↄn a lele likr es ubr ab! 28Tasi ɛm a, Jwif tasi a, elm ɛgŋ a eke bʼan es sos megl af ɛsɛ Jwif af a, ɛtŋ likr es ubr tasi a yɛji, elm sos lɛl a eke wɛl bʼubr es a. 29Kↄ Jwif tasi a, in lʼel ɛgŋ a eke el Jwif ɛrm ɛm a, ɛtŋ likr es ubr tasi a, el ɛrm ɛm ecʼa. Likr es ubr na, Nyam ecʼAbŋ ab ɛm li bʼanŋ lʼow, kↄ ow elm ol eke wɛl nↄn ab ɛm. Jwif tasi a ɛ́ŋnm in ecʼaw a agŋ ɛm, kↄ Nyam ɛm li bʼɛŋn.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index