Search form

Rom eyŋ e lɛl 5

Nyam ɛcr Jesu ɛm okr ɛy ɛm in ab

1Nɛnɛ anake Nyam oc ɛy ɛsɛ agŋ nyim nyim af ɛy ecʼↄmn a sosiɛm a; ɛtŋ sica sʼanŋ ɛrm es ɛy ɛm in ab, ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist sosiɛm. 2Jesu anake kok ke sʼↄtu sʼucu ↄmn ɛm, bibm eke sʼɛŋn a sʼↄny es a. Ɛtŋ sʼanŋ sos ɛm iŋn ɛm aŋke sʼam ↄmn eke si bʼow sʼanŋ Nyam ecʼanygbɛl ab ɛm. 3Ow eke akpl tasi a el, si bʼanŋ sos ɛm iŋn ɛm eke ow el gbre sʼam ij yɛji. Ɛtŋ sʼuw any tasi eke gbre ij bʼↄŋ ɛgŋ ↄny ɛrm susu, 4ɛtŋ ɛgŋ eke bʼↄny ɛrm susu a, li bʼij lɛc eke ses babur bʼanŋ yɛji. Ɛgŋ eke bʼij lɛc es abur ɛm a, li bʼↄny low ↄmn, 5ɛtŋ low ↄmn na ɛ́jum ɛgŋ. Tasi ɛm a, Abŋ Lala ɛm Nyam ɛcr yibr ɛy e mɛrm a in ecʼerur a.

6Tasi, eke sʼanŋ ke sʼↄnym lɛc kaka sikpl ecʼany af a, yogŋ anake Krist ɛgŋ eb uw ów eŋuŋ ɛsɛl eci, lɛgŋ ab af eke Nyam bɛbm ɛw es a. 7Sʼuw any eke ow ɛw tuↄtuↄ eke ɛgŋ kʼɛgŋ eb uw ɛgŋ nyim nyim eci. Sica ów amamn kok ɛs ecʼa, kʼaw ke ɛgŋ átr sos es ɛgŋ eb uw. 8Gbɛkↄ kin elel eke Nyam yɛgm ɛy in ecʼerur eke nʼↄny ɛy ecʼa: nʼↄŋ Krist ow uw ɛy eci, lɛgŋ ab ɛm eke sʼel sikpl ɛsɛl a. 9Sica, eke in ecʼegb waw a ↄŋ ɛy sʼel agŋ nyim nyim, ow ayl tasi yɛjʼeke li bʼow li sↄg ɛy Nyam ecʼɛrm bebl a e lís. 10Ɛɛ, lɛgŋ ab ɛm eke sʼel Nyam ecʼefnu a, nʼↄny lʼokr ɛy ɛm in ab Jim eci luw ab ɛm. Sica eke nʼↄny lʼokr ɛy ɛm a, ow ayl tasi yɛji eke li bʼow li sↄg ɛy Jim eci sel ab ɛm. 11Ɛtŋ ow elm na cɛ! Ɛy si bʼoc ɛy eci sos ɛm iŋn a sʼɛlu Nyam ɛm ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist sosiɛm, in eke sica nʼↄny lʼokr ɛy ɛm Nyam ab a.

Adam ɛm sʼok wus ɛtŋ Krist ɛm sʼel nyim nyim

12Ɛgŋ nyam sosiɛm anake sikpl ow wus af aŋa a. Ɛgŋ a el Adam. Ɛtŋ sikpl ism luw ab. Ɛtŋ luw ɛbmn agŋ fɛŋ es, aŋke agŋ fɛŋ ↄny sikpl. 13Gbuŋ ke Nyam ↄ́ŋ Mois ol a, ke sikpl ikŋ anym anŋ wus na ŋ̂. Gbɛkↄ eke ol anm a, Nyam usm sikpl e low jam tasi. 14Kↄ ɛbɛn yɛji, igŋ Adam e lɛgŋ ab ɛm toŋ Mois a, luw eb wus nimum ↄnym ab. Ɛtŋ agŋ eke kokm sikpl eke otarir es Adam ecʼa eke ɛgŋm ɛluam Nyam ecʼodad a yɛji, luw bʼibi ɛl.

Adam anake el ɛgŋ a eke kʼow a eci any ↄkŋnin a. 15Gbɛkↄ ereb ligbɛl anŋ Nyam ecʼob ap ↄfr ɛm a lele Adam eci sikpl ab ab ecʼaraŋn. Ɛɛ, Adam, ɛgŋni nyam a eci sikpl a sosiɛm cɛ anake agŋ nↄnↄ gbɛl uw a. Gbɛkↄ Nyam ecʼob ap ↄfr ɛm a leg nↄnↄ ligbɛl. Ob ap na, Nyam ɛcr ɛgŋ nyam ɛm ɛluʼl ↄkm. Ɛgŋ a in lʼel Jesu Krist. Ɛtŋ ɛbɛn a, nʼↄmun in eci ów amamn ab es ↄfr ɛm agŋ nↄnↄ gbɛl af. 16Nyam ecʼob ap a bi kok low eke otarm es ɛgŋ nyam a eci sikpl a ecʼab ab. Tasi ɛm a, Adam ɛgŋni nyam a eci sikpl a e jam a, Nyam eci jɛj ok a el ke ɛgŋ fɛŋ úw. Gbɛkↄ, kin eke ɛl e sikpl nↄnↄ gbɛl a e jam a, Nyam ecʼob ap ↄfr ɛm a ↄŋ ɛl -lʼeel agŋ nyim nyim. 17Ɛɛ, ɛgŋ nyam cɛ kok sikpl ɛtŋ luw ibi agŋ fɛŋ ɛgŋ nyam a cɛ e sikpl a sosiɛm. Gbɛkↄ, Jesu Krist ɛgŋ nyam sosiɛm cɛ agŋ fɛŋ ɛl yɛji bʼɛŋn ów nↄnↄ Nyam e lís: -li bʼɛŋn Nyam ecʼɛrm mamn ligbɛl a, ɛtŋ ow eci ob ap ↄfr ɛm a bʼↄŋ ɛl -lʼel agŋ nyim nyim ow ecʼany af. Krist sosiɛm, -li bʼow -nʼanŋ owr ɛtŋ -li bʼow -lʼɛw es ow ab.

18Ow eke si ki dad sʼuwar a el, sʼam ɛkn eke ɛgŋ nyam cɛ eci sikpl a eke kok a anake is agŋ fɛŋ e luw a. Ɛbɛn cɛ, ɛgŋ nyam eci low nyim nyim e kok a, ↄŋ ɛtŋ Nyam oc agŋ fɛŋ ɛsɛ agŋ nyim nyim af in ecʼany af, ɛtŋ li bʼↄŋ wɛl sel. 19Lɛgŋ sig ɛm a, ɛgŋ nyam ɛgŋm eke kʼɛlum Nyam, ɛtŋ ow ↄŋ agŋ nↄnↄ gbɛl el sikpl ɛsɛl. Ɛbɛn cɛ, ɛgŋ nyam eke ɛlum Nyam a sosiɛm, agŋ nↄnↄ gbɛl el nyim nyim Nyam ecʼany af. 20Sica ol ow, ɛtŋ sikpl ɛny eb es nↄnↄ ligbɛl. Gbɛkↄ yogŋ a eke sikpl ɛny eb es a, Nyam eci sↄrŋ ikŋ a bʼɛny bubu af. 21Lɛgŋ sig ɛm a, sikpl ↄny abusu fɛŋ eke kʼↄŋ agŋ uw. Ɛbɛn lɛgŋ na ɛm, Nyam eci sↄrŋ ikŋ a ↄny abusu fɛŋ eke kʼↄŋ agŋ el nyim nyim Nyam ecʼany af. Ɛtŋ ɛbɛn a, sʼↄtu eke si kʼɛŋn sel ekʼↄnym uwr Nyam ab, ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist sosiɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index