Search form

Miamun 10:11-12

11-12I miŋʼa nigi da araŋan ifa Asiria da iraf gamp Niniwe, Rihobot-Ir da Kala, da Resen. I gamp Resen igi imiŋʼ wasaʼ i gamp Niniwe da gamp tsiraʼ Kala. 13-14Mitsraim isu garam Lud da Anam da Lehap da Naftu da Patrus da Kaslu da Kaftor tafaŋgan. Da garam Filistia iwaʼ i tafan Kaslu.