Search form

Miamun 12:1

Yawe Inuʼ Abram i Atsuŋʼa Araŋan

1Yawe ini da Abram ibiani, “Wataŋin gam intapam, da ribam, da ramaŋgam utupan rai, da wauriʼ wafa intap dzi nida santiŋʼa agu gin.