Search form

Miamun 15:2

2Da bitsintaʼ Abram ini binaʼ, “O dzi Nifutsarifaŋʼ Yawe, u naŋgam bini u nida rima da dzi igi burima dzi sib bida anuŋʼ i dzi garam yami biŋan ani? Da dzi garam gumaŋʼ Elieser, garam Damaskus ugu, buŋʼ asu wain i dzi nam bunumpaŋʼ santan da gubuʼ dzi mampan.