Search form

Miamun 17:20

20Da miŋʼa Ismail da dzi riŋant i u nangam nidan sib, da nan nidzun, dzi buŋʼ afinti araŋan da narim mamaʼ narun ampibiŋan da araŋan, gan tafan rusan buŋʼ awaʼ nayus aŋu. Da araŋan buŋʼ asu raman i garam gudzun 12 da dzi buŋʼ anaŋ araŋan utupan nawaʼ garam utup tsiraʼ biŋan.