Search form

Miamun 18:19

19I dzi piriaŋʼ araŋan sib i santiŋʼa Dzi sanabaŋʼ da narun rusan da tafan rusan waʼa bampan i atsuŋʼa gin da naŋa Dzi sanabaŋʼ dauman da rururuŋan aŋu. Da Dzi buŋʼ anaŋ nam santan dzi ragada araŋan gin ugu nasu nidzun.”