Search form

Miamun 18:31

31Da Abraham itip ini, “Nifutsarif, wasiat dzi nangaŋʼ ru rima udzuŋʼ da Agu gin ani. Bida garam rururuŋan 20 aŋu mpadan, da U buŋʼ anaŋ nabianuŋʼ gin?”

Da Yawe ini, “Dzi wasaŋʼ i siatan rai bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 20 aŋu mpada gamp igi.”