Search form

Miamun 19:34

34Pisa maiʼ maŋan da narun finam miamun ini da rain isiʼ igi ibiani, “Idziaŋ ugu da dzi rut ramaŋʼ igiŋʼ sib wa. Idziaŋ aruani da agi natip narim wain da ramaŋʼ nanum da agu saŋʼ i ruta giŋʼan bida dzi naŋan da maiʼ ugu, da agi saŋʼ i utusa gaŋʼ yaŋiŋgaŋʼ.”