Search form

Miamun 2:23

23Gubuʼ garam tsaŋandan da itsauʼ tsiraʼ aŋu da ini, “Mai! Aruani da dzi gaŋʼ maŋan saŋʼa dzi iwaʼ. Uruŋuŋgan iwaʼ imiŋʼ dzi uruŋuŋgaŋʼ; paiʼgan iwaʼ imiŋʼ dzi paiʼgaŋʼ. Anutu itip araŋan iwaʼ imiŋʼ garamin, ibinigi da dzi nafariŋʼ araŋan nabi ‘sagat.’ ”