Search form

Miamun 23:15

15“Dzi garam tsiraʼ gaŋʼ, ariʼ wariŋantin: intap igi nam bunumpan gudzuŋgan isaŋʼ 400 silva, da bitsintaʼ nam bunump igi nam utaʼ biŋan i garam tsiraʼ bida agu da dzi. Warim finiŋgam gin.”