Search form

Miamun 24:29-30

29-30Rebeka nafuŋgan biŋaŋgan Laban. Araŋan itsaŋan riŋ gol ruguda i nafuŋgan yun da gol iruʼrun atsufa i baŋin bida tsipu da iriŋant i nafuŋgan Rebeka fisa i nam santan garam igi nidan da naŋa rutin ugu da suŋ aŋu irunt ifa mpui rafan da itsaŋan garam igi da kamiran ruŋʼ muntidan. 31Da yis yariŋ gin, “Garam tsiraʼ Yawe fintidan, waba i agi fada uŋar. Agu anuŋʼ muntida gamp manaʼ ani u. Dzi tip u mumai gam giŋʼa gin impruʼ da kamir gan mpada gin sib wa.”