Search form

Miamun 24:35

35Yawe ifinti dzi garam tsiraʼ gaŋʼ da inaŋ nam inti iyus nidzun aŋu da araŋan isu garam da nam bunump tsiraʼ. Da irim dumpa, nuniŋ, makau, kamir, doŋki, silva da gol, garam da sagat gum da araŋan.