Search form

Miamun 24:48

48da dzi idzaʼ fagaŋʼ da dzi tauf maraŋʼ iruʼ intap da dzi tsarif Yawe, dzi garamaŋʼ tsiraʼ Abraham Anutu gan, aru uda dzi miŋʼa sanab bada rururuŋan da raiŋgan Nahor uŋaran i uda i rumpuŋgan finam i suda raiŋgan Abraham naruŋgan finiŋgan.