Search form

Miamun 26:1

Isak Impa Imiŋʼ Gamp Gerar

1Da gubuʼ fus tsiraʼ nam gada mariŋʼa sib iwaʼ intap Kanan ibi muŋʼ da waʼan da Abraham ugu. Ibinigi da Isak intsuŋʼ ifa gamp Gerar, garam Filistia kiŋ gan Abimelek gampan.