Search form

Miamun 26:34

34Isau udzufan isaŋʼ 40 da iyu sagat iruʼrun, Judit da Basemat. Judit ramaŋgan Beri, da Basemat ramaŋgan Elon, rib iruʼ igi garam Hit.