Search form

Miamun 26:4

4Dzi buŋʼ autus u tafam rusam yaŋiŋgan nawaʼ nasisuŋʼ nasaŋʼ ŋantam narun da narim intap ani santan da ribaraŋan. Da miŋʼa u yaŋin rusam rururuŋan da Dzi buŋʼ afinti garam intap utup utup santan,