Search form

Miamun 27:46

46Rebeka ini da Isak ini binaʼ, “Dzi raraiʼ nidzun aŋu i Isau finin rusan, sagat Hit iruʼ ani. Bida Yakop uda sagat Hit ani gan maŋan saŋʼa sagat tuas iruʼ aruani, da dzi naŋgaŋʼ mpadan buŋʼ amais wasi.”