Search form

Miamun 3:18-19

18-19Sai titipu da gantsuats maradantaŋ buŋʼ antap da nari u gumam sib da u buŋʼ aga nam ntapa puatsi. Da u buŋʼ anaŋ gum uwats uwats tsiraʼ i waʼa da nam gadan gam, nasaŋʼ u tipa fadan da intap aru dzi tipa agu gin ugu. I dzi tip agu i intap da gubuʼ u mampan da u buŋʼ atip nafan da intap.”

20Da Adam ifariŋʼ finiŋgan biŋaŋgan Ifa (waiŋgan ibi ‘marantaʼan’). I araŋan isu garam gar marantaʼan sib aŋu rinaŋgan.