Search form

Miamun 30:40

40Yakop ibibi i apu naru faʼ rinin ruga rugan ifa munti utup utup da apu santan yaba i ruan maran ifan da apu naru faʼ marabusuŋ da umpuar tariŋʼan igi. Araŋan inaŋ ibinigi da ruŋgan isu wain i gan dumpa gan da nuniŋ gan, da wampruʼ ifan da Laban gan u.